oktober 03

Elektrosjokkvåpen avfyrt 26 ganger

I tredje kvartal 2019 avfyrte norsk politi elektrosjokkvåpen ni ganger og truet med å bruke det 13 ganger. Siden nyttår er dermed våpenet avfyrt til sammen 26 ganger, og Politidirektoratet mener bruken ved flere tilfeller har forhindret tap av liv.

Flere tester

Tjenestepersoner fra de fire politidistriktene Troms, Sør-Vest, Øst og Oslo deltar i et prosjekt med utprøving av elektrosjokkvåpen. Hensikten er at Politidirektoratet skal kunne gi en kunnskapsbasert anbefaling til Justis- og beredskapsdepartementet om eventuell innføring av elektrosjokkvåpen i norsk politi.

Øst politidistrikt

I Øst politidistrikt er elektrosjokkvåpen avfyrt åtte ganger og det er truet med å bruke det 22 ganger.

9 måneder

  • Prøveprosjektet har pågått i ni måneder, og selv om vi ikke har noen evaluering klar ennå, har vi eksempler på at tjenestepersonenes bruk av elektrosjokkvåpen har forhindret at liv er gått tapt. Vi ser også at trusler om bruk av elektrosjokkvåpen gir god effekt, og at politiet får kontroll og kan foreta pågripelser uten å avfyre, sier politiinspektør Kjetil Lussand, som er prosjektleder i Politidirektoratet i en melding.
  • Han tar forbehold om at han ikke kan fastslå helt sikkert hva som ville ha skjedd i de ulike hendelsene dersom elektrosjokkvåpen ikke var tilgjengelig.

Brukes i tråd med instruksen

Grunnlaget for å bruke elektrosjokkvåpen er at det er fare for liv eller alvorlig personskade, eller når politiet ikke kan gjøre jobben sin uten at tjenestepersoner eller andre utsettes for slik fare. I tillegg må andre maktmidler vurderes som utilstrekkelige eller uhensiktsmessige, eller være forgjeves forsøkt brukt. Noen fellestrekk ved hendelsene som er løst med elektrosjokkvåpen er knivstikking, trusler med kniv eller skarpe gjenstander, selvskading og trusler om selvmord.

  • Det er vanskelig å vurdere omfang av bruken uten å ha et godt sammenligningsgrunnlag, men erfaringene hittil tyder på at elektrosjokkvåpen brukes i tråd med instruksen og opplæringen som er gitt. Hvis vi sammenligner oss med prøveprosjektet i svensk politi, er bruken lavere i Norge, sier Lussand.

Resultater per 3. kvartal 2019

Oversikt over bruk og trusler om bruk per september 2019, fordelt på politidistrikter. Hendelsene med drivstøt skjedde i Sør-Vestpolitidistrikt i juni og i Troms politidistrikt i juli. Hendelsene er ført som «Bruk av ESV» i statistikken for politidistriktene, i tillegg til at de er ført i kategorien «Drivstøt» for å skille dem ut.

Omfang av bruk og trusler om bruk av elektrosjokkvåpen varierer mellom politidistriktene.

I Sør-Vest er elektrosjokkvåpen avfyrt ni ganger og truet med 15 ganger. I Troms er elektrosjokkvåpen avfyrt tre ganger og truet med sju ganger. Tjenestepersoner i Oslo politidistrikt har avfyrt elektrosjokkvåpen seks ganger hittil. Oslo har ikke tilfeller der det kun er truet med elektrosjokkvåpen. To av tilfellene med avfyring/bruk dreide seg om «drivstøt», som er lokal smertepåføring fra elektrosjokkvåpenet, uten bruk av pilene, når det plasseres direkte mot kroppen og aktiviseres.

Distriktene som deltar i prøveprosjektet er valgt ut på bakgrunn av sin ulikhet, og bruken av elektrosjokkvåpen kan ikke sammenlignes på tvers. Utprøvingsområdene er valgt for i størst mulig grad å fange opp variasjoner i geografi, befolkningstetthet, demografi og klima, samt forskjeller i kriminalitetsutfordringer. Oslo politidistrikt skiller seg fra de andre prøvedistriktene ved at det i Oslo kun er tjenestepersoner ved Beredskapstroppen som er utstyrt med elektrosjokkvåpen. Oppdragsmengde og oppdragstype for disse er annerledes enn for de vanlige politipatruljene.

Et par eksempler fra Øst politidistrikt


Foto via Politiet | aktuell link