oktober 07

Statsbudsjett | Østfoldtall. Vei. Jernbane. Utdanning. Kulturbygg. Forsvar..,

Samferdsel | vei

Rv. 110 Ørebekk – Simo, Fredrikstad kommune

Regjeringen setter av 94 millioner kroner i statlige midler til å fullføre brua over Seutelva, restarbeider og sluttoppgjør. I tillegg er det lagt til grunn at 14 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. Prosjektet inngår i Bypakke Nedre Glomma og utvider den 1,4 km lange strekningen til firefelts vei samt ny og utvidet bru over Seutelva. Det bygges også sykkelvei og fortau på strekningen. Veien skal etter planen åpnes for trafikk i november 2019.

Diverse tiltak

Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende, og setter blant annet av midler til:

utbedring av et ulykkesbelastet kryss på rv. 111, Sarpsborg kommune

å videreføre utbyggingen av gang- og sykkelvei langs E6 på fv. 118 mellom Sandbakken og Skjeberg, Sarpsborg kommune

nytt veilys på E18 på deler av strekningen mellom Ørje og Melleby, Marker og Indre Østfold kommuner

bygging av kollektivfelt ved Årum bru på rv.111, Fredrikstad kommune

bygging av undergang ved Rakkestadsvingen på rv. 110, Fredrikstad kommune

bygging av gang- og sykkelvei langs E18 på fv. 128 ved Brennmoen, Mysen kommune

Planlegging

Regjeringen setter av midler til planlegging av følgende prosjekter:

reguleringsplan for rv. 19, Moss kommune

reguleringsplan for rv. 110 Simo – St.Croix, Fredrikstad kommune

Jernbane

InterCity Østfoldbanen: Sandbukta – Moss – Såstad, Moss kommune

Regjeringen setter av om lag 1,9 milliarder kroner til å fortsette utbyggingen. Prosjektet omfatter om lag 10 kilometer med nytt dobbeltspor. Banen går gjennom Moss sentrum, og nye Moss stasjon skal ligge sør for dagens stasjon. Det tas sikte på at de nye dobbeltsporene kan tas i bruk i desember 2024.

InterCity Østfoldbanen: Haug – Seut – Sarpsborg, Råde, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner

Regjeringen setter av 50 millioner kroner til å ferdigstille pågående arbeid med kommunedelplan og til å vurdere alternative utbyggingsmuligheter på strekningen. Bane NOR venter vesentlig høyere kostnader for prosjektet i dets nåværende form, enn det som ligger til grunn i Nasjonal transportplan 2018–2029. Dette skyldes i stor grad kompliserte løsninger i tettbebygd område og i byer, samt at planleggingen har avdekket svært krevende grunnforhold.

InterCity Østfoldbanen: Hensetting Fredrikstad – Sarpsborg og syd for Moss, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner

Regjeringen setter av 53 millioner kroner til planlegging av tiltak som øker kapasiteten til togparkering (hensetting) mellom Fredrikstad og Sarpsborg, samt syd for Moss. Dette gjelder både for eksisterende og nye tog som skal fases inn frem mot de planlagte tilbudsforbedringene på Østfoldbanen.

Østfoldbanen og Gjøvikbanen: ERTMS

I 2020 vil det på Østfoldbanen og Gjøvikbanen gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband o.l. Regjeringen setter av 1,4 milliarder kroner til videreføring av ERTMS-prosjektet i 2020. ERTMS-prosjektet består av tre større tekniske systemkontrakter for 1) signalanlegg, 2) trafikkstyring og 3) utstyr om bord i tog. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift.

Bedre togtilbud: Ni nye tog på Østlandet

Regjeringen setter av 110 millioner kroner til innfasing av ni nye tog. Togene skal benyttes på Østlandet i vanlig trafikk og som reservetog i forbindelse med at tog må tas ut av drift for oppgradering i forbindelse med det nye signalsystemet ERTMS.

Bedre togtilbud Østfoldbanen: Flere helgeavganger

Regjeringen setter av totalt 50 millioner kroner til forbedringer av togtilbudet, med blant annet flere helgeavganger på Østfoldbanen

Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområde Nedre Glomma

I regjeringspartienes bompengeavtale legges det opp til at belønningsmidlene videreføres på 2019-nivå frem til videreutviklet mål for nullvekst er fastsatt. For Nedre Glomma er det tildelt 55 millioner kroner i 2019. Statens belønningsavtale med Østfold fylkeskommune og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg (Nedre Glomma) går ut i 2019. Lokale myndigheter kan søke om ny belønningsavtale i tråd med retningslinjene for ordningen.

Belønningsavtaler er avtaler staten inngår med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene.

Tilskudd til reduserte billettpriser

Regjeringen legger opp til at Nedre Glomma og Buskerudbyen tildeles 20 millioner kroner hver til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk. Dette er i tråd med regjeringspartienes bompengeavtale, der det settes av 300 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 57,7 millioner kroner til Viken fylkeskommune. I dette beløpet er det inkludert 14,1 millioner kroner for å dekke Vikens deltakelse i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg).

Kunnskap og utdanning

Å øke bevilgningen til Høgskolen i Østfold med 0,5 millioner kroner til 10 nye studieplasser.

å innlemme midlene til dagens tilskudd til etablereropplæring for innvandrere i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring, slik at flere innvandrere etablerer egen virksomhet og skaper økt sysselsetting og vekst. Om lag 1,47 millioner kroner av midlene tilfaller Viken.

Flom- og skredsikring

Om lag 260 millioner kroner av dette foreslås til gjennomføring av kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Viken vil bli prioritert i 2020, blant annet videreføring av flomsikringsprosjekt og sikring mot kvikkleireskred. Arbeidet med planlegging av flomsikringstiltak vil fortsette.

Kulturbygg

Over posten Nasjonale kulturbygg er det foreslått å gi tilskudd til:

Østfoldmuseene, for ombygging av St. Olavs Vold arbeiderbolig i Sarpsborg, med foreslått tilsagn på 11,8 millioner av et totalbudsjett på 35,4 millioner kroner.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke i underkant av 160 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Viken i 2020.

Luftforsvaret skal også kunne løse oppdrag innenfor ressurs- miljøoppsyn over havområdene samt søk- og redningsoperasjoner (SAR). Beredskapen på Rygge med Bell 412 helikoptre videreføres, med tilhørende aktivitet.

Viken fylke

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2019 til 2020 er anslått til 2,1 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2019. Dette anslaget inkluderer en oppjustering av skatteanslaget for 2019 med 4,9 milliarder kroner fra revidert nasjonalbudsjett for 2019. Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2020 er anslått til 3,1 pst.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2020 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert skatteutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2019. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene. Veksten vises i nominelle tall.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2019 og 2020 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2018. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2019. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2019–2020), Grønt hefte for 2020 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Viken

Vekst i frie inntekter fra 2019 til 2020

Fra 2019 til 2020 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,2 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2019. Kommunene i Viken anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,6 prosent.

I Viken har 37 av 51 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Rollag kommune med 5,5 prosent, mens Nore og Uvdal kommune og Flesberg kommune har lavest vekst med 1,1 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2019.

Viken fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2018 til 2019

Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 2,0 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2019. Viken fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 1,5 prosent (fra anslag på regnskap for 2019) i 2020


Aktuell link