oktober 27

Mer ekstremvær, flom og skred gir store utfordringer for veinettet

| via Vegnett

– Redusere skader

– Hvis vi tar mer hensyn til naturfare i planleggingen, kan vi redusere skader på veinettet som skyldes klimaendringer.

Det sier Martine Frekhaug, overingeniør i Statens vegvesen, som leder arbeidet med en ny helhetlig veiledning for risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) i veiplanlegging opplyser Vegnett i en artikkel:

– Det er et viktig mål for Statens vegvesen å planlegge, bygge og drifte veier som skal tåle et framtidig klima. Mer ekstremvær, nedbør, flom og skred utgjør en betydelig trussel for infrastrukturen og fører stadig til at veiene må stenges, samtidig som det må brukes store ressurser på reparasjoner og oppgraderinger. Kostnader knyttet til framkommelighetsbrudd er kanskje den viktigste kostnaden, samfunnsøkonomisk sett. Dette skaper et høyere krav til et robust veinett og god naturfareberedskap, forklarer Martine Frekhaug.

Viktig å ta høyde for risiko tidlig i et veiprosjekt

– Når været blir våtere, villere og mer ekstremt, er det viktig å ta høyde for det så tidlig som mulig i et veiprosjekt. Det er lovpålagt å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser i planlegging for å fange opp alle mulige farekilder og vurdere deres påvirkning. Rapport 530 «Risiko- og sårbarhetsanalyse av naturfare» ble publisert i 2018 og gir anbefalinger til hvordan naturfare bør inkluderes i ROS-analyser.

Å få klimahensyn inn i all planlegging er et av de viktigste målene for klimatilpasningsarbeidet.

– Men naturfare har ikke alltid vært godt nok ivaretatt av ROS-analysene. Dette måtte vi gjøre noe med. Nå har vi satt ned en arbeidsgruppe som lager en ny veileder for ROS-analyser, med tilhørende rapportmal og sjekkliste, som inkluderer alle risikotemaer, ikke bare naturfare. Arbeidet har fokus på både klimaendringer og samfunnssikkerhet, forteller Martine Frekhaug.

Veiledningen bygger på omtalen av ROS-analyser i håndbok V712 konsekvensanalyser og rapport 530 om naturfarer i ROS-analyser og forventes ferdig i løpet av høsten.

Fremtidig klima stiller spesielt store krav

Sjefingeniør Gordana Petkovic, som leder arbeidet med klimatilpasning i Statens vegvesen, mener at selv om ROS-analyser har sin fulle rolle i dagens klima, stiller fremtidig klima spesielt store krav til at de tas på alvor og gjøres på en god måte.

– Å få klimahensyn inn i all planlegging er et av de viktigste målene for klimatilpasningsarbeidet, sier hun.

Det er et viktig mål for Statens vegvesen å planlegge, bygge og drifte veier som skal tåle et framtidig klima.

Alle andre faser i et veiprosjekt er også påvirket av klimaendringer: prosjektering, drift og vedlikehold, og beredskap. Et viktig mål er å se til at Vegvesenets håndbøker og veiledninger er oppdaterte med dagens kunnskap om klimaendringer.

Oppgaver som stadig må oppdateres og forbedres er blant annet:

Planarbeid med hensyn til naturfare

Prosjektering – tilpasning av dimensjoneringsgrunnlag og metodikk

Vannhåndtering og drenering

Skredsikring, med kartlegging

Snø- og jordskredvarsling for ivaretagelse av veinettet

Sårbarhetsanalyse av eksisterende veinett – VegROS

Beredskapsplaner for naturfare

Datainnsamling og håndtering

Klimatilpasning er en del av samfunnssikkerheten

Klimatilpasning er viktig betingelse for fremkommelighet, som igjen er viktig for samfunnssikkerhet.


Aktuell link | via Vegnett