oktober 28

NAV: Feil praksis! -Personer som mottar arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger må ikke lenger søke NAV om å reise til et annet EU/EØS-land

Personer som mottar arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger må ikke lenger søke NAV om å reise til et annet EU/EØS-land ved midlertidige opphold opplyser NAV på sine nettsider.

-48 uriktige dommer

-Saken gjelder minst 48 uriktige dommer, hvorav 36 har endt i feilaktig idømt fengsel. Nå kalles Anniken Hauglie inn på teppet skriver Dagbladet.

VG: Nav-skandalen: Trygdemottagere uriktig dømt til fengsel

Juridisk vurdering

Praksisendringen kommer etter at NAV har gjort en ny juridisk vurdering av hvordan EØS sin trygdeforordning fra 2012 skal tolkes.

NAV har nå varslet Arbeids- og sosialdepartementet og Riksadvokaten om at NAV og domstolene sin forståelse og praktisering av regelverket har vært feil.

Alvorlig sak

– Dette er en svært alvorlig sak hvor mennesker urettmessig er anmeldt og har fått til dels store tilbakebetalingskrav fra NAV. På bakgrunn av anmeldelser er flere personer dømt til fengsel eller har fått andre straffereaksjoner. Jeg beklager overfor de som er berørt og deres familier, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en melding.

– Stole på

– Alle med rett til norske trygdeytelser må kunne stole på at reglene blir praktisert riktig. Jeg vil derfor iverksette en ekstern gjennogang med utgangspunkt i denne spesifikke saken. Vi må komme til bunns i hva som har skjedd og ta lærdom av det for framtiden. Hver stein skal snus, sier Hauglie og legger til at hun vil be Stortinget om å få holde en redegjørelse om saken.

Kompensasjon

Alle som siden 2012 har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger og mistet retten til disse kun fordi de har oppholdt seg i EU/EØS-land kan ha krav på kompensasjon dersom de har hatt et økonomisk tap.

De som har mistet retten etter andre vilkår i folketrygdloven, som for eksempel krav til helse- eller arbeidsrettet aktivitet og oppfølging, vil ikke ha krav på kompensasjon på grunn av praksisendringen.

Beklager

– Jeg beklager til de som er berørt av saken og kan forsikre alle om at vi tar dette på største alvor. Vi setter inn betydelig ressurser på å behandle sakene til de berørte som har mistet retten til ytelser, som har måttet tilbakebetale ytelser og de som har blitt anmeldt. Dette arbeidet prioriteres høyt. Vi skal rette opp i de sakene der vi har gjort feil, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Går gjennom saker tilbake til 2012

NAV har endret praksisen for fremtidige saker og vil nå også gå igjennom alle saker på områdene – helt tilbake til de EU/EØS-reglene kom i 2012.

Dette er et omfattende arbeid. De som har krav på ytelser eller kompensasjon, vil få melding fra NAV. NAV oppfordrer samtidig personer som mener de er berørt av saken om å kontakte NAVs kontaktsenter, som vil sende informasjonen videre til NAVs innsatsgruppe.

Se også sak med brukerinformasjon for mottakere av arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger.

FAKTA

Hvorfor kommer denne praksisendringen nå?

Hovedregelen i folketrygdloven er at man må oppholde seg i Norge for å få rett til arbeidsavklaringspenger (AAP), sykepenger og pleiepenger. Likevel er det slik at utenlandsopphold kan godkjennes i enkelte tilfeller.

I 2012 trådte EØS sin trygdeforordning i kraft i Norge. Denne åpner for at medlemmer av folketrygden kan ha rett til å beholde kontantytelser fra NAV også ved opphold i EU/EØS, hvis man fyller de øvrige vilkårene til å få disse ytelsene etter norsk lov.

NAVs praksis har vært at man som hovedregel må oppholde seg i Norge for å motta kontantytelser som AAP, sykepenger og pleiepenger. NAV har i all hovedsak praktisert denne hovedregelen uavhengig av om personen ønsker å oppholde seg i en midlertidig periode i land innenfor eller utenfor EØS-området. I 2017 begynte Trygderetten å avsi kjennelser hvor de la til grunn at EØS-trygdeforordningen gir rett til ytelser som sykepenger og AAP under midlertidige opphold i andre EU/EØS-land.

NAV har på bakgrunn av disse kjennelsene hatt en juridisk gjennomgang og kommet fram til NAV sin praktisering av EØS sin trygdeforordning har vært feil. NAV endrer nå praksis.

Nav-link

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Presse/Pressemeldinger/feil-praksis-med-kontantytelser-til-eu-eøs-land