oktober 29

Sånn har vi det i Østfold

Østfold er et fylke preget av tydelige sosiale forskjeller, men innbyggerne føler seg trygge i nærmiljøet sitt oppsummerer Østfold fylkeskommune i en artikkel:

Det viser svarene fra den største befolkningsundersøkelsen som noensinne er gjort i Østfold. Hele 16 558 personer i Østfold har svart på undersøkelsen, som er sendt ut fra Østfoldhelsa og Østfold fylkeskommune. Dette er innbyggernes egen opplevelse av hvordan de har det.

Takk til innbyggerne

  • Vi vil takke alle innbyggere som har tatt seg tid til å svare på undersøkelsen. De har vist oss tillitt og delt hvordan de har det med oss. Nå er det opp til oss politikere i Østfold og Viken å bruke denne kunnskapen på en klok måte inn i folkehelsearbeidet slik at vi setter i verk riktige og treffsikre tiltak, sier fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth.

Resultatene fra undersøkelsen presenteres på konferansen Oss i Østfold 2019 31. oktober.

Helseforskjeller

Undersøkelsen viser at det er tydelige sosiale forskjeller i Østfold. Dette kommer klart til uttrykk når innbyggerne rapporterer om hvordan de opplever egen helse. De som har utdanning vurderer egen helse veldig annerledes enn de som ikke har det.

Blant de som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning er det 58 prosent som oppgir at de har svært god eller god helse, mens for de som har fullført videregående utdanning er det tilsvarende tallet 68 prosent.

For fullført høgskole- eller universitetsutdannelse øker det til 78 prosent.

  • Tallene gjenspeiler funn fra tidligere undersøkelser og bekrefter at vi må holde trykket oppe på alle de tunge satsingene vi har for å utjevne forskjeller i skolen og øke gjennomføringsgraden i videregående utdanning, sier styreleder i Østfoldhelsa, Inger Christin Torp.

På spørsmål om man føler seg frisk nok til å kunne gjøre det man har lyst til svarer 76 prosent i Østfold at de gjør for det meste det, 18 prosent føler seg frisk nok av og til, mens 6 prosent føler seg aldri frisk nok til å gjøre som de vil.

Trygghet

Trivsel i nærmiljøet er viktig. Hele 93 prosent oppgir at de opplever nærområdet sitt som rolig og trygt og 70 prosent av Østfoldingene sier at de i stor grad trives i nærmiljøet sitt.

De lykkeligste folka bor i Råde

I Østfold fylkeskommune er vi opptatt av hva som fremmer god helse og livskvalitet. Derfor har vi i undersøkelsen lagt inn spørsmål som kan gi oss nye måter å måle livskvalitet på. Folkehelseinstituttet, ved forsker Ragnhild Bang Nes, har sett videre på tallene fra Østfold og i sine analyser har hun funnet ut at de mest fornøyde folka bor i Råde. Faktisk topper Råde statistikken over alle kommunene som Folkehelseinstituttet har sammenliknet med så langt.

Kunnskapen vi henter ut fra undersøkelsen skal brukes i kommunenes og fylkeskommunens videre plan- og utviklingsarbeid for en bedre folkehelse i Østfold og Viken.


Aktuell link | Østfold fylkeskommune