november 04

1 av 7 unge har brukt cannabis siste året

Blant unge i alderen 16–24 år har 14 prosent brukt cannabis én eller flere ganger i løpet av de siste 12 månedene. Cannabisbruk er langt vanligere blant unge menn enn unge kvinner skriver SSB i en artikkel:

Vanligste

Cannabis er det vanligste illegale rusmiddelet i Norge. Flest cannabisbrukere finner vi blant unge i alderen 16–24 år, og andelen ser ut til å øke noe for denne aldersgruppen. Cannabisbruk blant unge er kartlagt i flere undersøkelser de siste årene, nasjonalt så vel som internasjonalt.

Ifølge Folkehelseinstituttets rapport Rusmidler i Norge var det i 2016 11 prosent av unge i alderen 16–24 år som hadde brukt cannabis. Går vi litt lengre tilbake i tid, til SSBs levekårsundersøkelse om helse fra 2012, var det 8 prosent av de unge i denne aldersgruppen som rapporterte å ha brukt hasj eller marihuana siste 12 måneder.

Økning

Selv om det vil være en høyere terskel for å innrømme cannabisbruk i en helseundersøkelse enn i en rusundersøkelse, ser det ut til å være en viss økning over tid.

Også Europeisk overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) finner at tidligere stabile cannabistrender ser ut til å endre seg, det blir rapportert om økt bruk i yngre aldersgrupper i flere land.

1 av 4 nordmenn har prøvd cannabis

I 2019 oppgir 23 prosent av befolkningen 16–64 år å ha prøvd cannabis noen gang. Andelen er størst i aldersgruppen 25–44 år, hvor det gjelder nesten 1 av 3. De fleste som prøver cannabis, har bare brukt stoffet noen få ganger.

Videre er det 5 prosent som i 2019 oppgir at de har brukt cannabis siste 12 måneder, noe som er samme andel som i fjor. Norge ligger for øvrig under gjennomsnittet i EU-området. Ifølge 2019-rapporten fra EMCDDA er det 7,4 prosent av EUs befolkning som har brukt cannabisprodukter siste året, mens livstidsbruken ligger på 27, 4 prosent.

Cannabisbruk mer utbredt blant menn

Det er langt flere menn enn kvinner som har brukt cannabis, både noen gang og siste året. 19 prosent av menn i alderen 16–24 år har brukt cannabis siste 12 måneder mot 10 prosent unge kvinner.

Kjønnsforskjellene finner vi også i befolkningen generelt. Det er bare 2 prosent som oppgir å ha brukt cannabis siste fire uker, 3 prosent menn og 1 prosent kvinner. Flest finner vi i den yngste aldersgruppen 16–24 år, hvor 7 prosent oppgir bruk siste fire uker.

1 av 3 drikker alkohol ukentlig

Alkohol er det vanligste rusmiddelet som er i bruk blant nordmenn. I 2019 rapporterer 85 prosent av oss å ha drukket alkohol i løpet av det siste året, mens 94 prosent har prøvd alkohol minst én gang i livet. Videre oppgir 34 prosent å ha drukket alkohol minst én gang i uken eller oftere, noe som er en svak nedgang sammenlignet med i fjor. Ellers opplyser 27 prosent at de drikker minst én gang i måneden, mens 15 prosent ikke har drukket alkohol det siste året.

Det er langt flere menn enn kvinner som drikker minst én gang i uken, mens det er flere kvinner enn menn som drikker sjelden.


Aktuell link | SSB | her kan du lese mer