november 26

Helseforetakene har store bemanningsutfordringer

I selskapskontrollen har Riksrevisjonen sett på både helseforetak og Statkrafts lønnsomhet og utenlandsinvesteringer. FOTO: NTB Scanpix og Statkraft

Store utfordringer

Helseforetakene har store utfordringer med å rekruttere og beholde sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre. Det kan få alvorlige konsekvenser for pasientene, skriver Riksrevisjonen etter en undersøkelse:

Resultatet av selskapskontrollen

Staten er en stor eier i selskaper. Mange av selskapene ivaretar samfunnskritiske oppgaver og utgjør en betydelig del av landets verdiskapning. For 2018 har Riksrevisjonen kontrollert hvordan statens interesser blir ivaretatt i 118 selskaper. Fire regionale helseforetak er blant selskapene. Kontrollen viser at interessene i all hovedsak forvaltes i tråd med Stortingets vedtatte eierskapspolitikk. Riksrevisjonen har funnet grunnlag for tre merknader til forvaltningen av statens interesser. Merknadene dreier seg om helseforetakene og Statkraft.

Helseforetakenes bemanningsutfordringer er alvorlige

Behovet for arbeidskraft i spesialisthelsetjenesten øker. Helseforetak har store utfordringer både med å rekruttere og beholde sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre. To av tre sykepleiere og jordmødre jobber i tillegg deltid. Mange av disse ønsker en høyere stillingsprosent.

─ Mangel på bemanning kan få alvorlige konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne. Det er avgjørende at helseforetakene skaper en heltidskultur og sørger for å beholde ansatte, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Noen enheter har mindre bemanningsutfordringer enn andre. De har høyere gjennomsnittlig stillingsprosent, færre som slutter og lykkes oftere med å rekruttere arbeidskraft enn andre.

─ Kjennetegn hos de som har mindre bemanningsutfordringer er at ansatte får utvikle og oppdatere sin kompetanse, lederne har nok tid til å lede og at de arbeider systematisk med å lære av uønskede hendelser, sier Foss.

Årsaker til variasjon i bruk av helsetjenester

Hvilke spesialisthelsetjenester pasienter får avhenger i mange tilfeller av pasientenes bosted. Ulike vurderinger av like tilstander og ulik behandlingskapasitet bidrar til dette. De regionale helseforetakene og helseforetakene har ikke jobbet systematisk nok med å redusere uønsket variasjon. Variasjonen kan være uttrykk for for lite behandling, for mye behandling eller feilbehandling.

─ Alle skal ha gode og likeverdige spesialisthelsetjenester. Derfor er det uheldig at tjenestetilbudet kan avhenge av pasientenes bosted, sier Foss.

Statkrafts lønnsomhet og utenlandsinvesteringer

Statkraft har investert mer enn 100 milliarder kroner i blant annet vindkraft, gasskraft, fjernvarme og internasjonal vannkraft. Statkrafts lønnsomhet har samlet sett vært god i perioden 2005 til 2018, men investeringer i gasskraft og vannkraft utenfor Norden har ikke hatt tilfredsstillende lønnsomhet. For de internasjonale vannkraftprosjektene har ikke Statkraft vært gode nok til å overholde kostnadsrammene. Statkraft har vært for optimistiske i sine lønnsomhetsvurderinger og undervurdert risikoen.

─ Avkastningen fra de norske vannkraftressursene skal tilfalle fellesskapet. Nærings- og fiskeridepartementet bør derfor følge opp at Statkraft oppnår tilfredsstillende lønnsomhet også på investeringer utenom norsk vannkraft, sier Foss.