desember 17

Flere samtaler og meklinger med barn på familievernkontorene

Familievernet arbeidet med nær 38 900 saker i 2018, og antallet saker har økt med 19 prosent fra 2014. Det blir stadig flere barn som deltar i meklinger på familievernkontorene opplyser SSB i en artikkel:

Uoverensstemmelser

Uoverensstemmelser av ulikt slag mellom foreldre medførte i alt nesten 20 200 meklingssaker i 2018, det vil si lovpålagte meklinger ved samlivsbrudd. De aller fleste, 79 prosent, av meklingene foregikk på familievernkontor, mens det i overkant av 4 200 saker ble benyttet eksternt oppnevnte meklere.

For familievernkontorene innebar det en økning på i overkant av 400 saker fra 2017 til 2018, mens det for de eksterne meklerne representerte en nedgang på vel 50 saker i perioden.

Barn var deltakende

I vel 3 200 av meklingssakene i 2018, 16 prosent, var også barn deltakende. Denne andelen var på 9 prosent bare to år tidligere, i 2016.

I 2018 økte antall meklinger der barn deltok med 700 flere enn året før, og representerer en økning på 28 prosent fra 2017. Denne økningen var tilknyttet meklinger på familievernkontorene.

Flest kvinner med første henvendelse

Familievernet mottok nær 29 700 nye saker i 2018. Dette er på samme nivå som året før, og en økning på vel 4 300 saker, eller 17 prosent, i perioden fra 2014.

Nær halvparten av dem som hadde søkt hjelp for sakene familievernkontorene arbeidet med i 2018 var ugifte, mens 34 prosent var gift eller registrerte partnere, ti prosent var skilt og vel 6 prosent separert. 

To tredjedeler av dem som henvendte seg til et familievernkontor i 2018 var kvinner. Den viktigste grunnen til henvendelsene både for menn og kvinner, var parforholdet.

24 dager

I 2018 tok det i gjennomsnitt 24 dager fra kontakt med et familievernkontor var opprettet til første samtale ble gjennomført. Videre ble det samme år gjennomført 3,3 samtaler i gjennomsnitt per sak familievernkontorene hadde til behandling.


Aktuell link | flere data | SSB