januar 08

Dette handler nordmenn på dagstur til utlandet

Statistisk sentralbyrå (SSB) har kartlagt hvilke varer nordmenn grensehandler. Ikke uventet er det mest mat, alkohol og tobakk

Dette kommer frem i en ny undersøkelse SSB har gjort på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet. 

Kunnskap

–Vi trenger å samle merkunnskap om grensehandelen og hvilke varer nordmenn handler i utlandet. Denne undersøkelsen vil gi oss en bedre oversikt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Tallene bekrefter det bildet vi har hatt av grensehandelen, og gir oss et mer detaljert bilde av hvilke varer folk handler på grensen. For å si noe om utviklingen fremover, vil vi trenge flere undersøkelser, sier finansminister Siv Jensen. 

Mest penger på dagligvarer og mat

Det gikk klart mest penger til dagligvarer i perioden for undersøkelsen. Nordmenn brukte til sammen 684 millioner kroner på denne varegruppen. Det tilsvarer 34 prosent av det totale beløpet oppgitt for grensehandel i september 2019 skriver SSB i en artikkel.

I undersøkelsen fra 2010 var kategorien sjokolade og godteri inkludert i mat og dagligvarer, og utgjorde den gangen 49 prosent av den totale grensehandelen. Slår vi sammen kategoriene mat og dagligvarer og sjokolade og godteri i 2019-undersøkelsen ser vi at 40 prosent av grensehandelen dekker denne type varer, og at andelen er betydelig lavere enn i 2010.

Alkohol

Alkohol er den varekategorien hvor det ble brukt nest mest penger. Pilotundersøkelsen viser at 18 prosent av beløpet brukt på grensehandel ble brukt på alkohol, og dette tilsvarer 359 millioner kroner. 199 millioner kroner ble brukt på vin og brennevin, og det ble handlet øl for 170 millioner kroner. Andelen av varekurven som går til alkohol er noe høyere enn i 2010, da det ble oppgitt at 16 prosent ble brukt på alkohol.

Brus og mineralvann

Det ble handlet brus og mineralvann på dagsturer i utlandet for 215 millioner kroner i september 2019. Det betyr at denne varekategorien alene stod for nesten 11 prosent av all grensehandel.

Dette er en betydelig økning fra 2010, da andelen som gikk til brus og mineralvann kun var på 6 prosent av det samlede varekjøpet.

Snus og tobakk

Nordmenn handlet noe mer snus enn tobakk i denne undersøkelsen sammenlignet med den forrige. Snus og tobakk samlet stod for 16 prosent av grensehandlene i september 2019, mot 13,6 prosent i 2010.

Det ble handlet snus for 168 millioner kroner, noe som gir en andel på 9 prosent av grensehandelen. Tobakk stod for 7 prosent, som tilsvarer 146 millioner kroner.

Sjokolade og godteri

Seks prosent av det vi brukte på grensehandel gikk til sjokolade og godteri. Det betyr at nordmenn handlet søtsaker for 127 millioner kroner i september 2019. Ettersom denne varekategorien gikk inn under matvarer i 2010-undersøkelsen er det ikke mulig å si noe om utviklingen.

Årlig barometer

I Meld. St. 9 (2018-2019) Handelsnæringen – når kunden alltid har nett, som ble lagt frem i slutten av 2018, varslet regjeringen at den ville utrede behovet for et årlig grensehandelsbarometer.

Årsaker

Årsaker til grensehandelen mellom Norge og Sverige er blant annet prisforskjeller og ulikt vareutvalg. Prisforskjellene avhenger av det generelle lønns- og kostnadsnivået i landene, av ulikheter i skatter og avgifter, av tollvernet på landbruksprodukter og av valutakursen.

De siste årene har vi sett en utvikling der nordmenn netthandler brus, sjokolade og godterier fra Sverige. Fra 1. januar 2020 har regjeringen avviklet 350-kronergrensen for avgiftsfritt kjøp av næringsmidler. Dette vil gjøre det mindre gunstig å netthandle mat- og drikkevarer fra utlandet.

I stortingsmeldingen om handelsnæringen varslet regjeringen også statistikk om nordmenns netthandel fra utlandet – det vil si grensekryssende netthandel. SSB arbeider med en rapport om dette på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet. Rapporten skal etter planen publiseres i slutten av januar 2020.

Mest grensehandel i Sverige

Naturlig nok brukte nordmenn mest penger på grensehandel i Sverige. Nesten 88 prosent av pengene som ble brukt på grensehandel ved dagsreiser til utlandet i september 2019 ble lagt igjen der, og dette tilsvarte litt under 1,8 milliarder kroner.

Henholdsvis 4 og 2,7 prosent av grensehandelen ble gjort i Danmark og Finland.

Aktuell link | SSB