januar 14

4157 personer uttransportert i 2019

Politiet uttransporterte totalt 4157 personer uten lovlig opphold fra Norge i 2019. Det er en nedgang på 920 personer fra året før opplyser Politiets utlendingsenhet i en melding:

Antallet tvangsreturnerte i 2019 var det laveste i løpet av ett år siden 2009 da 3343 personer ble uttransportert.

– Politiets utlendingsenhet (PU) har ansvar for retur av asylsøkere som har fått endelig avslag på søknad om opphold i Norge, og det er få i denne gruppen igjen, forklarer sjef PU Arne Jørgen Olafsen.

Olafsen trekker samtidig frem at det har blitt gjennomført returer til land det tidligere var svært krevende å returnere til, og understreker at dette arbeidet vil fortsette i 2020. Ved utgangen av 2019 var det ifølge UDI totalt 820 tidligere asylsøkere med endelig avslag som oppholdt seg i mottak i Norge.

Totalt ble 358 tidligere asylsøkere uttransportert fra Norge i 2019, en nedgang på 198 fra året før.

Bort- og utviste

Det er politidistriktene som har ansvar for returer av personer ilagt bort- eller utvisningsvedtak, mens PU har et koordinerende ansvar og tilbyr operativ og kompetansehevende bistand.

– Det er ulikt hvor stor vekt politidistriktene legger på returarbeid, og dette påvirker returtallene i bort- og utvisningskategorien, sier Olafsen.

Av de 4157 uttransporterte i 2019 var 3456 (83,1 %) i kategorien bort- og utviste. Sammenlignet med 2018 var det 598 færre returer i denne kategorien.

Retur av straffede

Politiet tvangsreturnerte i fjor 1419 personer ilagt en eller flere straffereaksjoner uttransportert. Dette utgjør 34 prosent av alle returnerte.

Til sammenligning ble 1781 straffede uttransportert i 2018, som utgjorde en andel på 35 prosent av det totale antallet returnerte i 2018. 

Totalt 240 (17 %) av de uttransporterte straffede i 2019 er borgere av Romania, 176 (12 %) er borgere av Polen, 139 (10 %) er borgere av Litauen, 78 (5 %) er borgere av Albania og 48 (3 %) er borgere av Russland. I overkant av 93 prosent av de uttransporterte straffede er å finne i kategorien bort- og utviste.

Utvalgte tall

•Av destinasjoner, ble det i 2019 uttransportert flest til Sverige (484), Romania (255), Polen (252), Ukraina (245), Italia (232), Russland (212), Albania (197), Litauen (171), Spania (148) og Tyskland (102).

•Av destinasjoner er den største nedgangen i returer til Italia, hvor det ble returnert 197 flere i 2018 enn i 2019. Den største økningen fra 2018 til 2019 er returer til Kasakhstan, hvor det ble returnert 58 flere i fjor sammenlignet med året før.

•Av nasjonaliteter, ble det i 2019 uttransportert flest borgere av Ukraina (299), Romania (253), Russland (252), Albania (224), Polen (194), Litauen (156), Somalia (140), Syria (129), Afghanistan (124) og Irak (120).

•Av nasjonaliteter er den største nedgangen i returer av polske borgere. Det ble returnert 108 flere polske borgere i 2018 enn i 2019. Den største økningen i 2019 sammenlignet med 2018 var av kasakhstanske borgere. Det ble returnert 56 flere kasakhstanske borgere i fjor sammenlignet med året før.

•Totalt 161 mindreårige ble uttransportert i 2019. 151 av disse ble uttransportert sammen med foresatte eller annet familiemedlem. I 2018 ble 242 mindreårige uttransportert.

•Regjeringens måltall for uttransporteringer i 2019 var 6000. Den prosentvise måltalloppnåelsen i 2019 ble dermed 69 prosent. Ettersom måltallet i 2018 var 7500, var måltalloppnåelsen ett prosentpoeng høyere i 2019 enn i 2018.