januar 16

Krafttak for kriminelle gjengangere i tidligere Østfold

Krafttak for kriminelle gjengangere i tidligere Østfold

Et nyskapende prosjekt presenteres fredag 17.januar på Quality Hotel Sarpsborg Grålum.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer tidligere Østfold-kommuner (nå Viken) til et prosjekt for å bedre situasjonen for kriminelle gjengangere i kommunene. Vi ønsker å få ned tilbakefall til ny kriminalitet og søke å bedre livssituasjonen og levekår for denne gruppa. Kommunene er Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Indre Østfold og Aurskog Høland skriver Kriminalomsorgsdirektoratet i en melding:

Nyskapende

Prosjektet er nyskapende ved at vi ønsker å engasjere private fond og kapitaleiere til å delta ved å finansiere driften av prosjektet, gjennom det som kalles sosiale investeringer. En sosial investering kan lønne seg ved at staten gir garanti for tilbakebetaling hvis prosjektet lykkes. Hvis prosjektet mislykkes i form av dårlige resultater, kan investerte midler gå tapt. Det arbeides nå med å finne frem til konkrete prosjekter som kan la seg gjennomføre.

Det store flertallet av kriminelle gjengangere har levekårsproblemer på ett eller flere områder (se vedlagte faktaark). Den største andelen med flere levekårsproblemer finner vi blant innsatte under 40 år. Målgruppa for prosjektet er aldergruppa 18-40 år.

Vi ønsker å finne gode organisasjoner, gjerne frivillige organisasjoner, som kan drifte og levere tjenester til de de som ønsker å delta. Det er flere potensielle organisasjoner som deltar på fredagens seminar.

Vi håper prosjektet kan bidra til å bygge ned forvaltningsstrukturer og fremme godt tverrfaglig og tverretatlig arbeid og slik sett styrke det forebyggende arbeidet med deltagerne i prosjektet.

Staten finansierer brorparten av utgiftene til prosjektet.

Fakta – innsattes levekår

av : Mathias Killengreen Revold, Statistisk sentralbyrå (SSB). Før, under og etter soning.

 

 

  • Flesteparten av innsatte i norske fengsler er menn og flertallet er under 40 år. Syv av ti personer i undersøkelsen var ikke innvandrere.

 

  • De innsatte hadde i større grad enn referansegruppen vært aleneboende og i mindre grad bodd i parforhold med barn før innsettelsen. Andelen som var skilt eller separert var også høyere enn i sammenliknbare grupper. 46 prosent sonet sin første dom og 54 prosent hadde sonet fengselsdommer tidligere.

 

  • Mange innsatte hadde hatt en vanskelig oppvekst. 32 prosent hadde lite penger sammenliknet med andre eller var blant de fattigste i nabolaget. En høy andel har hatt negative opplevelser i barndommen. For eksempel har 40 prosent opplevd å bli mishandlet i oppveksten, 38 prosent bodde med noen som hadde alkohol- eller narkotikaproblemer i oppveksten og 41 prosent har opplevd at noen i familien satt i fengsel. Innsatte som har sonet tidligere dommer og yngre innsatte hadde gjennomgående vært utsatt for flere av disse negative opplevelsene i oppveksten enn andre innsatte.

 

  • Levekårene til de innsatte før soning er gjennomgående dårligere enn i sammenliknbare grupper av den øvrige befolkningen. 68 prosent bodde i en bolig de eide eller leide, mot 98 prosent av referansegruppen. Utdanningsnivå og yrkesaktivitet er også klart lavere enn blant andre det er naturlig å sammenlikne dem med. 66 prosent har ungdomsskole eller lavere som høyeste fullførte utdanning, og kun 36 prosent var i arbeid ved innsettelse. Dette er henholdsvis 42 og 46 prosentpoeng lavere enn i referansegruppen. Andelen med økonomiske problemer var også høyere blant de innsatte.

 

  • En større andel av innsatte enn i referansegruppen vurderer helsen sin som dårlig, og det er mer vanlig å ha diverse symptomer på fysiske og psykiske lidelser. En av fem innsatte vurderer helsen sin som dårlig eller svært dårlig, og et flertall har en varig sykdom eller lidelse. Alle helseindikatorene er klart dårligere for de eldre enn yngre innsatte. En stor andel har også flere indikatorer på psykiske lidelser.

 

  • Andelen som har blitt utsatt for vold og trusler før innsettelse er klart høyere enn blant dem vi sammenlikner med. Et flertall av innsatte hadde brukt narkotika i året før de ble innsatt. Dette er høyere enn i referansegruppen, og forskjellen er særlig tydelig i andelen som har brukt tunge stoffer. Det er en mindre klar forskjell i andelen som drikker alkohol, men det er mer vanlig blant innsatte å drikke seg beruset ofte.

 

  • Alt i alt finner vi at det store flertallet av innsatte har levekårsproblemer på ett eller flere områder. Den største andelen med flere levekårsproblemer finner vi blant innsatte under 40 år, innsatte på korte dommer og innsatte som har sonet tidligere dommer. 18 prosent av innsatte tror at mulighetene for at de ikke begår nye lovbrudd etter løslatelsen er ganske små eller små.