januar 19

Færre røykere, flere snusere

Reduksjonen i andel dagligrøykende og økningen i andelen som bruker snus daglig, fortsatte i 2019. Den yngre delen av befolkningen snuser, mens den eldre røyker skriver Statistisk sentralbyrå i en oversikt:

Trend

I 2019 fortsatte trenden med synkende andel dagligrøykere og økende andel dagligsnusere. Det var 9 prosent av nordmenn i alderen 16–74 år som røykte daglig i fjor, mens 14 prosent brukte snus. Det viser ferske tall fra statistikk over røyk, alkohol, og andre rusmidler.

Data fra spørreundersøkelser

Statistikk om hvor mange som røyker og snuser i Norge baserer seg på tall innhentet via telefonintervju i Reiseundersøkelsen og Rusundersøkelsen som gjennomføres av SSB.

Eldre røyker mens yngre snuser

Det er færrest i den yngste aldersgruppen (16–24 år) som oppgir å røyke daglig, med så lite som 2 prosent. Det står i kontrast til den eldste aldersgruppen (65–74 år), hvor 12 prosent er dagligrøykere.

Fordelingen etter alder er omvendt for snus. Mens 20 prosent av den yngste aldersgruppen oppgir å snuse daglig, gjelder dette kun 3 prosent i den eldste.


Aktuell link | SSB