januar 20

I 2019 har politiet etterforsket 26 drapssaker med 28 ofre og 28 gjerningspersoner

I 2019 har politiet etterforsket 26 drapssaker med 28 ofre og 28 gjerningspersoner. Antall drapssaker holder seg stabilt lavt. Det er ingen uoppklarte drapssaker for 2019. Det er tatt ut siktelse i samtlige saker, og en av sakene er avgjort i rettsapparatet skriver Kripos i en oversikt:

Av de 28 gjerningspersonene er 26 menn og 2 kvinner, mens av 28 drapsofre er 12 menn og 16 kvinner. I over halvparten av sakene ble kniv og stikkvåpen brukt som drapsvåpen.

  • Sammenlignet med våre naboland, er det få drap i Norge. For politiet er det helt sentralt å gi pårørende og samfunnet svar på hva som har skjedd, samt å stille gjerningspersonen til ansvar. I 2019 er det ingen drapssaker som er uoppklarte, sier Vibeke Schei Syversen, leder av Voldsseksjonen på Kripos.

De fleste drapene i Norge skjer i private hjem og i de fleste sakene er det en relasjon mellom gjerningsperson og offer. De siste ti årene har halvparten av alle gjerningspersonene vært ruspåvirket i gjerningsøyeblikket. I 2019 var tre av fire gjerningspersoner ruspåvirket.

Selv om antallet partnerdrap har gått noe ned fra 2018 til 2019 ser vi at det er kvinner som blir drept av partner eller ekspartner. I perioden 2010–2019 ble 48 % av kvinnene drept av en partner eller ekspartner, mens dette gjelder for kun 7 % av mennene. 52 % av mennene ble drept av en venn eller bekjent, mot 14 % av kvinnene.

Barn som ofre for drap

I årets drapsoversikt har Kripos sett på barn som drapsofre i perioden 2010-2019. I denne perioden ble 27 barn drept. 13 av de drepte var under 10 år.

17 av barna som ble drept var jenter, mens 10 av de drepte var gutter.

De fleste av barna under 10 år er drept av sine foreldre. I perioden 2010 – 2019 ble 13 barn under 10 år drept av en av sine foreldre.

Drapsoversikten inneholder opplysninger om forsettlig og overlagt drap etter straffeloven 1902 § 233 og straffeloven 2015 § 275. Oversikten baseres på tall hentet fra politiets straffesaksregister (STRASAK) og politiets straffesakssystem (BL).


Via Kripos