januar 23

Stor variasjon i sykepleiernes arbeidstid

Ved Finnmarkssykehuset HF har sykepleierne 97 prosent stilling i gjennomsnitt, mens kollegene ved helseforetakene Fonna og Østfold er nede i 85 prosent. Nyansatte sykepleiere jobbet i gjennomsnitt mer enn de som sluttet skriver SSB i en oversikt:

Vi lever lenger enn tidligere, og andelen eldre i samfunnet øker. Sykepleiere er en viktig ressurs for å kunne tilby gode sykehustjenester, og behovet for sykepleiere de kommende årene vil være økende. Flere av sykepleierne jobber deltid, men det er et ønske fra sentrale helsemyndigheter å få flere sykepleiere over på heltidsstillinger.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at helseforetakene utvikler en bedre heltidskultur og reduserer bruken av deltid. Helseforetakene har flere virkemidler for å møte utfordringene med mangel på sykepleiere. De kan rekruttere flere sykepleiere, øke stillingsprosenten hos dem som allerede jobber der og redusere antallet som slutter.

Flere som jobber mer?

9 av 10 sykepleiere jobbet i samme helseforetak både i 2016 og i 2017. De utgjør den «stabile» delen av arbeidsstyrken, og gjennomsnittlig stillingsprosent for disse sykepleierne ligger på 90 prosent for begge år.

Økt mobilisering

Det er en tendens til økt mobilisering i form av høyere gjennomsnittlig stillingsprosent blant sykepleiere i enkelte helseforetak, for eksempel Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF. I andre helseforetak har imidlertid gjennomsnittlig stillingsprosent gått litt ned, som i Sykehuset Østfold HF og Finnmarkssykehuset HF. Men totalt er det en liten økning på landsbasis i 2017.

Å få flere sykepleiere over fra deltid til heltid vil ikke løse alle utfordringer, i og med at flere helseforetak allerede har en høy gjennomsnittlig stillingsprosent i denne utdanningsgruppen. Men for enkelte av helseforetakene kan det være mye å hente på å få flere sykepleiere til å jobbe heltid. Sykehusene vil også være tjent med å redusere antallet sykepleiere som slutter.

Økt nyrekruttering

Sykepleiere som slutter, må erstattes. I 2017 hadde nyansatte sykepleiere 6 prosent høyere gjennomsnittlig stillingsprosent enn de som sluttet. Årsverkene til nyansatte utgjør i underkant av 10 prosent av alle sykepleierårsverk i spesialisthelsetjenesten.

Hvem slutter?

Flere av sykepleierne som sluttet i 2016, var over 60 år og jobbet i reduserte stillinger. At det er «eldre» som slutter og klart flest yngre som ansettes, er selvfølgelig ikke bare positivt. Det medfører et tap av verdifull erfaring og kompetanse for helseforetakene.

Samtidig kan ansettelsen av yngre personer som ønsker å jobbe fulltid, bidra til å øke andelen med høy gjennomsnittlig stillingsprosent. Av ulike årsaker er det ikke alle sykepleiere som ønsker fulltidsstilling. Men blant sykepleierne som ønsker å jobbe heltid, er økt mobilisering en måte å få dekket inn noe av det stigende behovet for arbeidskraft på sykehusene i fremtiden.

Her kan du lese mer | aktuell link | SSB