januar 29

Færre elever mobbes, men én mobbesak er én for mye

I fjor ble 6 prosent av elevene mobbet. Det er den laveste andelen siden målingene startet for 13 år siden. – Utviklingen går rett vei, men én mobbesak er én for mye. Alle barn har rett på en trygg og god skolehverdag. Derfor må vi fortsette kampen mot mobbing, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande i en melding:

I dag offentliggjør Utdanningsdirektoratet Elevundersøkelsen 2019. Den viser at:

 

• 6,0 prosent av elevene svarer at de har blitt mobbet av medelever, voksne eller digitalt mobbet av noen på skolen. Det er en liten nedgang. Mye tyder på at dette er det laveste mobbetallet Elevundersøkelsen har målt med tilsvarende spørsmålsstilling siden starten i 2007.

• 5. klassinger rapporterer mest mobbing, og antall som rapporterer at de ble mobbet avtar med alder og årstrinn. På 5. trinn melder 8,5 prosent av jentene og 9,2 prosent av guttene at de blir mobbet. På 10. trinn er andelen litt over 4 prosent for begge kjønn, og på videregående er andelen rundt 2 prosent.

Mange tiltak mot mobbing

Regjeringen har tatt mange grep for å bekjempe mobbing. I 2017 innførte regjeringen blant annet nye og skjerpede bestemmelser om mobbing i opplæringsloven, i 2018 fikk alle fylker mobbeombud, og regjeringen har også satset på å heve kompetansen til ansatte i skolen (se liste under).

 

– De nye tallene viser at regjeringens satsing gir resultater. I år bevilger vi 50 millioner kroner til å styrke kompetansen blant de voksne som jobber skolen. Det vil gjøre dem bedre rustet til å kunne forebygge, oppdage og håndtere mobbing, sier Skei Grande.

Fortsatt mange som kontakter fylkesmannen for hjelp

Regjeringen åpnet i 2017 for at elever og foreldre som mener at skolen ikke håndterer mobbesaker godt nok, kan klage til fylkesmannen. Tall fra høsten 2019 viser at det fortsatt er mange elever som tar kontakt med fylkesmannen for å få hjelp i mobbesaker. Da ble det meldt inn 731 mobbesaker til fylkesmennene. Det er litt færre enn første halvdel av 2019.

Arbeidsro i skolen

Elevundersøkelsen har også spørsmål om arbeidsro i klasserommet. I de siste års undersøkelser rapporterer elevene at det er bedre arbeidsro. Dette samsvarer med resultatene fra andre internasjonale undersøkelser (PISA og TALIS).