februar 07

44 utenlandske domfelte returnert til sine hjemland


Til sammen 44 utenlandske statsborgere som er domfelt i Norge ble i fjor sendt tilbake til sine hjemland for å sone resten av fengselsstraffen der. Det viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), som har ansvar for soningsoverføringer av utenlandske statsborgere.


Antallet soningsoverførte i 2019 var seks lavere enn året før. Nedgangen skyldes at antallet innsatte i norske fengsler og antallet utenlandske statsborgere i fengslene har gått ned de siste årene skriver Kriminalomsorgsdirektoratet i en melding: Dermed er færre innsatte enn tidligere aktuelle for soningsoverføring.


Soningsoverføringen er en del av arbeidet med å få til en god løslatelse av de innsatte. Dette er innsatte som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet etter endt soning, men til sine hjemland. Da er det et bidrag til tilbakeføringen til hjemlandet at de gjennomfører straffen der, sier direktør Lise Sannerud i KDI.


Å soningsoverføre utenlandske innsatte er i tråd med de politiske føringer kriminalomsorgen arbeider etter, og det frigjør plasser i norske fengsler, sier hun.


Hjemsendelsen av de utenlandske statsborgerne medførte i fjor en samlet besparelse på 26036 fengselsdøgn for norsk kriminalomsorg. Dette tilsvarer 71 fengselsplasser med fullt belegg i et helt år.


De 44 domfelte som i fjor ble sendt hjem kom fra 10 forskjellige land og fordeler seg slik:

Romania 12
Nederland 8
Polen 8
Litauen 6
Hellas 3
Belgia 2
Tyskland 2
Storbritannia 1
Estland 1
Bulgaria 1Omstendelig prosess

Det er en til dels omstendelig prosess som fører frem til soningsoverføring. I Norge håndteres arbeidet av KDI, mens det i enkelte andre land er slik at saken må gjennom både en og to domstolsbehandlinger.


Varetektinnsatte er ikke aktuelle for soningsoverføring, i og med at det ikke er rettslig avgjort om de har begått en straffbar handling eller ikke. Overføringssaker påbegynnes heller ikke hvis det er kortere tid enn et halvt år til antatt løslatelse av domfelte, fordi samlet saksbehandlingstid i Norge og hjemlandet ofte strekker seg over lengre tid enn et halvt år.


Ved utgangen av 2019 lå ytterligere 59 anmodninger om soningsoverføring til behandling i de domfeltes respektive hjemland. For at en soningsoverføring skal kunne skje, må det foreligge et rettslig grunnlag for det, altså en konvensjon eller avtale mellom Norge og domfeltes hjemland. Norge har i dag slike avtaler med en rekke land.