februar 07

6 millioner til Østfolds kulturminner


Sveitservillaen i Fredrikstad sentrum mottok 200.000 kroner fra Kulturminnefondet. Foto: Privat


24

24 prosjekter der eiere vil ta vare på sine kulturminner fikk til sammen 5.956.000 kroner fra Kulturminnefondet i fjor. En sveitservilla i Fredrikstad sentrum er ett av prosjektene som fikk støtte opplyser Kulturminnefondet i en melding:
Kulturminnefondet delte i 2019 ut over 108 millioner kroner til kulturminner over hele landet for å bevare fortiden inn i fremtiden. Eierne av en sveitservilla fra 1905 på Kråkerøy i Fredrikstad, oppført som knubbehus, mottok 200.000 kroner for å sette i stand boligen.


– Huset er både et godt bevart sveitserhus og et viktig eksempel på en tidstypisk og stedsegen byggeskikk, sier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.


At huset er et såkalt knubbehus innebærer at det er murt med sagskårne planker eller bord, og disse er antakeligvis avkapp fra sagbrukene langs Glomma.


Huset er et verneverdig kulturminne og brukes hovedsakelig som privat bolig for eierne Aleksander Jæger og Ingeborg Elieson og barna deres. Fra tomten er det flott utsikt utover Fredrikstad sentrum, og boligen er godt synlig fra flere plasser i byen.

– På sikt vil vi ta i bruk garasjen til atelier, forteller eierne, som begge er kunstnere.
Prosjektene som ble støttet av Kulturminnefondet i Østfold i 2019 er:Søkt om 364 mill.

I 2019 ga Norsk Kulturminnefond tilsagn på totalt 108.184.000 kroner til 571 prosjekter der private eiere vil sette i stand sine kulturminner.


– Ved å bidra til et mangfold av kulturminner settes i stand, sørger vi for et grunnlag for framtidige opplevelser, kunnskap, utvikling og verdiskaping, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.
Gjennomsnittlig støtte ligger på nesten 190.000 kroner per prosjekt. I løpet av hele fjoråret ble det behandlet 1.127 søknader, der det er søkt om til sammen 364 millioner kroner.


2019 var det første året med løpende søknadsbehandling fremfor én årlig søknadsfrist.

– Løpende behandling av søknader fra private eiere har ført til enklere søknadsbehandling og kortere saksbehandlingstid. Kulturminnefondet har dyktige fagfolk som hjelper til med veiledning i søknadsprosessen, forteller Bjørgen.


Bygg, båter og hager

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, og støtter tiltak på kulturminner som:


hus og bygninger
båter og fartøyer
hageanlegg
kulturlandskap


Privatpersoner kan søke om tilskudd, i tillegg til frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre. Kulturminnefondet behandler søknadene løpende, som betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Du kan også søke om støtte til fag- og håndverksseminarer.