februar 15

-Vi har rett og slett brukt mer penger enn vi burdeSarpsborg kommunes virksomheter brukte mer penger enn budsjettert i 2019. Takket være gode skatteinntekter og reduserte pensjonskostnader, ble det likevel et positivt årsresultat opplyser kommunen på sine nettsider:


Tung drift, men positivt årsresultat

Torsdag orienterte kommunedirektøren formannskapet om de foreløpige regnskapstallene. -Vi ser at driftsnivået har vært for høyt i 2019. Vi har rett og slett brukt mer penger enn vi burde. Vi kan ikke belage oss på en tilsvarende skattevekst framover og vi må derfor vurdere hvordan vi skal forbedre resultatene våre allerede i år, sa kommunedirektør Unni Skaar. Fakta viser at økt skatt og rammetilskudd på 70,7 millioner kroner og lavere pensjon på 20 millioner, bidro til at årsresultatet viser et overskudd på 19,5 millioner kroner.


Skaar trakk også fram det positive ved at samfunnsresultatene er gode, noe som viser at Sarpsborg er en attraktiv kommune i god vekst. Gjelden går ned og etter at det er satt av 23,3 millioner kroner til disposisjonsfondet, står det i dag 170 millioner kroner til disposisjon. Det er nær målet på 182 millioner, tilsvarende 4% av omsetningen.


Driver for dyrt

På den annen side er virksomhetenes fond redusert med 24 millioner kroner og det står igjen drøye 25 millioner fra tidligere overskudd. Dette vitner om at mange virksomheter i kommunen driver for dyrt.
Helse og velferd hadde et merforbruk på 15,5 millioner kroner, til tross for at de ble tilført drøye 20 millioner ekstra til NAV og barnevern etter første tertial. Et dyrt lønnsoppgjør gjorde at boveiledningstjenesten har hatt et stort merforbruk, mens rus og psykiatri har gått i minus på grunn av flere brukere. Det er dog gledelig å se at NAV og barnevernet brukte vesentlig mindre penger enn budsjettert, etter å ha tatt hensyn til budsjettjusteringen nevnt tidligere.


Den nye normen i grunnskolen er mye av grunnen til at oppvekstområdet har hatt et merforbruk på 35,6 millioner kroner. Omfanget av tilrettelagt undervisning bidrar også til dette resultatet.
Teknisk melder om et merforbruk på 29 millioner kroner, mye på grunn av for lavt beregnede vann- og avløpsgebyrer.

Det kan komme noen små justeringer i tallene før regnskapet er endelig.


—-

Aktuell link