februar 20

Sykehuset Østfold: Handlingsplan for å lukke avvik iverksattSykehuset Østfold har gitt sin første tilbakemelding til Fylkesmannen, etter at det ved tilsyn ble avdekket at sykehuset ikke ivaretok utlokaliserte pasienter på en god nok måte i fjor. Observasjonskort og informasjonsskriv til pasientene er noen av tiltakene i en ny handlingsplan opplyser sykehuset på sine nettsider:


2019

Høsten 2019 ble det kjent at Fylkesmannen konkluderte med at Sykehuset Østfold ikke ga forsvarlige helsetjenester til utlokaliserte pasienter (pasienter som er flyttet til andre avdelinger som følge av plassmangel). Tilbakemeldingene er tatt på største alvor, og en handlingsplan for lukking av avvik er nå iverksatt.


Tilsynet ble gjennomført på Kalnes i perioden januar til juni 2019. I rapporten som sykehuset mottok i oktober, heter det blant annet at ledelsen ikke følger opp at helsetjenestene er målrettede og individuelt tilpasset, samt at Sykehuset Østfold ikke har gitt tilstrekkelig informasjon til den enkelte pasient om hva utlokalisering innebærer for dem.


Bedre informasjon og rutiner

En tverrfaglig arbeidsgruppe oppnevnt av sykehusledelsen har utarbeidet en handlingsplan hvor risikoområdene ved utlokalisering er vurdert og forbedringstiltak beskrevet. Ledelsens hovedtiltak innebærer oppfølging av gjeldende prosedyrer, systematisk gjennomgang av avvik og rapporter, samt oppfølging av resultater etter kontrollaktiviteter. Videre inneholder handlingsplanen en rekke konkrete tiltak som skal sikre at de utlokaliserte pasientene får best mulig oppfølging og informasjon, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.


Informasjon

Blant annet skal de aktuelle pasientene få skriftlig informasjon om utlokalisering og hva det innebærer at man flyttes for å komme på rom – og unngå korridorplass. Videre har vi utarbeidet observasjonskort i EK (elektronisk kvalitetshåndbok internt for SØ) som inneholder observasjoner som er sentrale for ulike fagområder, som for eksempel pasienter med lungesykdom eller nyresykdom.


Blir det mye nytt for sykehusets medarbeidere å forholde seg til?

På ledernivå vil det bli mer oppfølging, men for den enkelte medarbeider handler det mer om å følge og innarbeide gode rutiner. I alt er det svært positivt at vi nå får på plass en god oppfølging og oversikt over utlokaliserte pasienter, sier Stene-Johansen, og påpeker:

Det er viktig at de utlokaliserte pasientene ved Sykehuset Østfold er i et system der de blir godt ivaretatt og får tilstrekkelig og god informasjon.


—-


Aktuell link | sykehuset Østfold | skjermbilde via SØ