februar 25

Nesten alle barnehager oppfyller bemanningsnormen


94 prosent av barnehagene innfrir kravet om bemanning, og ni av ti foreldre er fornøyde med barnehagen. Det viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.


– I dag går 275 000 barn i barnehage, og vi vet de første årene er viktige for barnas utvikling og utdanning. Da er det flott at så mange foreldre ser at barna deres trives i barnehagen. Det er også bra at bemanningen har økt i nesten alle barnehager, sier kunnskaps – og integreringsminister Trine Skei Grande i en melding:


Fristen for å søke om barnehageplass er mange steder i landet 1. mars. Resultatene fra foreldreundersøkelsen som Utdanningsdirektoratet legger ut på barnehagefakta.no i dag gir foreldre nyttig informasjon når de skal velge barnehage.


Regjeringen vil ha bedre kvalitet

Den årlige nasjonale Foreldreundersøkelsen i barnehage ble startet av regjeringen i 2016, som en del av arbeidet med å styrke kvaliteten på barnehagene. I 2019 deltok 127 000 foreldre over hele landet. Blant temaene som tas opp er barnets trivsel og utvikling, informasjon, ute- og innemiljø, bemanning og forholdet mellom barn og voksne.


Resultatene viser mange fornøyde foreldre:

•Ni av ti foreldre er svært eller ganske fornøyde med barnehagen. De er spesielt fornøyde med barnets trivsel og trygghet på personalet

•De som har barn i små barnehager er i litt større grad fornøyde

•Foreldrene til de yngste barna er ofte litt mer fornøyde, og ni av ti er fornøyde med oppfølgingen av barnet i tilvenningsperioden.

•Åtte av ti foreldre er fornøyde med hvordan barna forberedes til skolestart


Foreldrene er mindre fornøyde på noen områder:

•Nær 2 av 10 foreldre er misfornøyde med bemanningen, samme som i 2018

•1 av 10 foreldre er misfornøyde med mattilbudet, samme som i 2018


Barnehagene har fått bedre bemanning

Regjeringen har vært opptatt av å sikre nok bemanning i barnehagene, og høsten 2018 ble en ny bemanningsnorm innført, med virkning fra 1. august 2019. Normen gjør det tydeligere hva foreldrene kan forvente for barna sine. Den tilsier at det skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Kommunen og andre barnehageeiere må sørge for at normen oppfylles.


Nå er statistikk innhentet for første gang etter at bemanningsnormen trådte i kraft. Den viser at:


•hele 94 prosent av barnehagene oppfyller normen, en økning fra 55 prosent i 2017.

•Enkeltstående barnehager har i gjennomsnitt færre barn per ansatt enn de fem største barnehagekjedene.


Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å se på hvordan barnehager tilpasser seg bemanningsnormen og pedagognormen, og hvordan økt bemanning og kompetanse hos de ansatte kan bidra til kvaliteten i tilbudet. Dette vil kunne gi svar på hvorfor foreldrene ikke blir mer fornøyde med bemanningen til tross for at den øker.


– Foreldre skal være trygge på at barnet deres trives i barnehagen. Hvis foreldre mener noe kan bli bedre, er det viktig at barnehageeiere og foreldre samarbeider om å finne gode løsninger. Samtidig er det viktig at barnehageeierne følger opp og sikrer at bemanningen er tilstrekkelig i hele åpningstiden, sier Skei Grande.Flere pedagoger i barnehagene

Regjeringen har også vært opptatt av å øke andelen barnehagelærere. Høsten 2018 skjerpet regjeringen kravet til pedagognorm, slik at barnehagene skal ha én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per fjorten barn over tre år.
Utdanningsdirektoratets måling viser at 64 prosent av barnehagene oppfyller pedagognormen uten dispensasjon fra utdanningskravet i 2019, en økning fra 53 prosent i 2018.