mars 12

Omfattende og drastiske tiltak for å bekjempe koronaviruset


I dag kommer den norske regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det er helt nødvendig, sier statsminister Erna Solberg.


Regjeringen har allerede innført flere tiltak for å hindre smittespredning i tråd med faglige råd, men nå er vi en ny fase som krever nye og tøffere tiltak.
De nye tiltakene vil ha stor innvirkning på innbyggernes personlige frihet. Det er tiltak som griper direkte inn i menneskers hverdagsliv og hvordan samfunnet vårt fungerer.


Vi gjør dette for å begrense smitte som er ufarlig for veldig mange, men som kan være veldig farlig for noen. Dette gjør vi for å beskytte de av oss som er mest sårbare, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.


Grepene vi nå tar vil oppleves som en belastning for mange, og de vil få store konsekvenser i det norske samfunnet. Men dette er dugnad som vi er nødt til å ta i fellesskap og på vegne av fellesskapet, sier Bent Høie.Myndighetene «stenger ned» deler av Norge og gjør sterke tiltak


Helsedirektoratet stenger alle barnehager og skoler
For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet besluttet en rekke tiltak som gjelder fra i dag, torsdag 12. mars kl. 1800.


For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av:

Barnehager
Barneskoler
Ungdomsskoler
Videregående skoler
Universiteter og høyskoler
Andre utdanningsinstitusjoner.


Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder: Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.


Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.


——


Helsedirektoratet fatter videre med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtak om forbud mot/stenging av:


•Kulturarrangementer
•Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

•Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

•Treningssentre
•Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
Svømmehaller, badeland og liknende


Tiltak for å sikre helsepersonell i Norge

Vedtak etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling


For å opprettholde nødvendig helse- og omsorgstjenester, har Helsedirektoratet med hjemmel i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 4-1 første ledd andre punktum, jf. tredje ledd gjort følgende vedtak:

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra i dag og foreløpig ut april 2020.


Detalj- og varehandel og arrangementer

Detalj- varehandel vil holde åpent. Det er ingen grunn til å hamstre mat. Dagligvarebutikkene vil holde åpent.


Reiser

Vi ønsker at det tilstrebes at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt.


Vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser
Ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.

Kollektivreiser og jobbe hjemme

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.

Vi anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel etc)

Kapasitet i helsetjenesten

For å sikre at alle får god behandling og omsorg jobber vi tett med helsetjenesten slik at alle deler av tjenesten kan opprettholde kapasiteten. Helsedirektoratet er også i tett dialog med kommuner, fylkesmenn og de regionale helseforetakene for å bistå med tiltak. Arbeidet vårt omfatter alle deler av helsetjenesten; sykehjem, hjemmetjenester, sykehus, helsestasjon, fastleger, private så vel som offentlige. Det blir særlig viktig å sikre at helsepersonell kan utføre arbeidet sitt på en trygg og god måte og at vi til enhver tid har det helsepersonellet vi trenger.

Om adgangskontroll i helseinstitusjoner

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner. Helsedirektoratet vil gi råd til helsetjenesten om dette


Idrettsarrangement

– All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning.


På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.


Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til den svært krevende og alvorlige situasjonen som spredningen avkoronavirusethar skapt i Norge. Dette er en situasjonnorsk idrett tar på største alvor og som nå får enorm innvirkning på all idrettsaktiviteti Norge.-Denne avgjørelsen får dessverre storekonsekvenser for idrettsaktiviteten ivåre 11.000 idrettslag over hele landet. Men vi er beredt til å taføringenesom kommer fra norske helsemyndigheter på største alvor og vivilgjøre detiltakenesom er nødvendigfor å hindre smittespredning i samfunnet, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Dette er kritiske samfunnsfunksjoner:


Beredskapsutvalget anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet:
Styring og kriseledelse
Forsvar
Lov og orden
Helse og omsorg
Redningstjeneste
IKT-sikkerhet i sivil sektor
Natur og miljø
Forsyningssikkerhet
Vann og avløp
Finansielle tjenester
Kraftforsyning
Elektroniske kommunikasjonstjenester
Transport
Satellittbaserte tjenester
Apotekene

—-

Oppdateres