mars 23

Dette er Vikens første tiltak for nærings- og samfunnslivetTILTAK FOR VIKEN: Fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen presenterte tiltakspakka 23. mars. Foto via Viken | J.BøeFylkesrådet i Viken fremskynder en rekke tiltak for å hjelpe Viken-samfunnet i koronakrisen. Flere tiltak kommer i ukene framover opplyser fylkeskommunen i en presse-samling mandag.
-Alvorlig

Vi er inne i en alvorlig situasjon som påvirker oss alle. Derfor er det så viktig vi alle stiller opp med det vi kan. Mange bedrifter har krevende tider. Folk blir permitterte og står framfor usikre tider. Viken fylkeskommune skal gjøre sin del av jobben, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen i Viken fylkeskommune.


Derfor vil fylkesrådet i dag legge fram en rekke tiltak, alt fra bedriftsintern opplæring til å framskynde vedlikehold og renovering av bygg, penger til forskning og næringsutvikling, tiltak for å hjelpe lærlingene, samt rask betaling og gjennomgang av kontraktsvilkår for de som leverer til fylkeskommunen, sier han videre.Tiltakene er spesielt rettet mot næringsliv, utdanning, kollektivtrafikk og kultur og- samfunnsliv. Tiltakene innen næring utgjør totalt ca 90 millioner kroner, og tiltakspakken tilsammen utgjør flere hundre millioner kroner.Flere tiltak kommer

Fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen understreker at flere tiltak vil komme framover.
Dette må ses på som første del av tiltakene Viken kommer med. Situasjonen endrer seg fra dag til dag, og vi gjør løpende vurderinger på hvordan vi best mulig kan hjelpe, sier han.


Den første lista over tiltak fra Viken fylkeskommune ser dermed slik ut.24 MILLIONER KRONER TIL BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING

Fylkesrådet utvikler, i samarbeid med partene i arbeidslivet, en ny virkemiddelordning for bedriftsintern opplæring for bedrifter. Formålet med ordningen er å tilby skreddersydde kompetansehevingstiltak som både styrker bedriften og den enkelte arbeidstaker.

VEDLIKEHOLDE OG RENOVERE VÅRE BYGG

Forsere planlagt vedlikehold, service, kontroll og mindre øvrige tiltak på skoler og eiendom som står helt eller delvis tomme. Formålet er å gi næringsliv og leverandører flere oppdrag, slik at hjulene kan holdes i gang. Viken skal opprettholde tempo for planlagte anskaffelser, identifisere og prioritere prosjekter som kan iverksettes raskt. Innlede dialog med bygg- og anleggsnæringen om egnede prosjekter og anskaffelsesmodeller som er tilpasset konsekvenser grunnet koronasituasjonen.

Eksempler:
Innenfor nylig fordelte vedlikeholdstiltak for ca. 70 millioner kroner, arbeides det nå med å identifisere enkle tiltak som kan bestilles raskt for gjennomføring.

Kontroll av brannvarslingsanlegg og kontroll/service på brannslukkeutstyr

Mindre reparasjoner, f.eks. ødelagte stikkontakter mm.

35 MILLIONER KRONER TIL MOBILISERING TIL FORSKNING FOR ØKT INNOVASJON

Raskt lyse ut og behandle søknader innenfor en ramme på 15 millioner kroner, med etterfølgende utlysning av ytterligere inntil 20 millioner kroner i Regionalt forskningsfond Viken. Formålet er mobilisering til forskning for å oppnå økt innovasjon i næringslivet/offentlig sektor. Regionalt forskningsfond er en tilskuddsordning direkte rettet mot enkeltbedrifter.


22 MILLIONER KRONER TIL NÆRINGSUTVIKLING

Flere støtteordninger rettet mot utvikling av næringslivet kan brukes til å støtte tiltak rettet mot dagens utfordringer. Føringene for ordningene justeres slik at næringslivets nåværende situasjon ivaretas. Disse ordningene får to søknadsfrister før sommeren.


3 MILLIONER KRONER TIL Å BYGGE LADEANLEGG

Gi støtte til å etablere ladeinfrastruktur i borettslag i Viken. Raskt utlyse og behandle søknader. Ved behov vil fylkesrådet vurdere å anbefale at rammen utvides.


KURS FOR SELVSTENDIGE OG FRILANSERE

500.000 kroner til å tilby digitale kurs som sikrer at frilansere, selvstendig næringsdrivende og andre grupper kan styrke sin kompetanse i ei tid med lite oppdrag.


TILTAK FOR REISELIVSNÆRINGA

Støtte destinasjonsselskapene slik at bedriftenes medlemskontingent i destinasjonsselskapene kan reduseres. Styrke destinasjonsselskapene slik at de kan gi styrket veiledning til reiselivsbedriftene i vanskelige tider. Innrette eksisterende støtteordninger (KulturArvOpplevelser og Næringsutvikling i distriktskommuner) til å støtte mer kortsiktige tiltak, blant annet markedstiltak, pakking av produkter, hjemlevering og sesongsamarbeid.


TILTAK FOR LANDBRUKET

Støtteordninger rettet mot landbruket innenfor en ramme på 7 millioner kroner åpnes for strakstiltak som adresserer næringens umiddelbare behov for kompetent arbeidskraft. Fylkeskommunen vil styrke samarbeidet mellom aktørene for å adressere næringens behov for sesongarbeidskraft, infrastruktur og kompetanse med målrettede tiltak. Viken fylkeskommune vil vurdere om våre innkjøpsavtaler kan åpne for kjøp fra lokalmatprodusenter som har mistet sine omsetningsmuligheter.


RASKERE UTBETALING OG VEILEDNING TIL KULTURSEKTOREN

Prioritere raskere utbetaling av tidligere innvilgede spillemidler (2019) og raskere behandle årets spillemiddelsøknader (320-350 millioner kroner). Tilskudd til kunst og kultur, idrett-og friluftslivsorganisasjoner utbetales så raskt som mulig. Utbetale driftstilskudd til museer snarest. Idrettslag eller andre frivillige lag og organisasjoner som har faste avtaler om hall- eller baneleie med Viken fylkeskommunes skoler skal ikke betale dette i perioden de ikke får benytte anleggene. Fylkeskommunen vil gi veiledning til selvstendig næringsdrivende og frilansere innen kultursektoren som er rammet.


SAMARBEID MED KONTRAKTSENTREPRENØRER FOR Å HOLDE PÅ ANSATTE

Viken fylkeskommune har en rekke inngåtte og løpende kontrakter innen drift og vedlikehold av fylkesveier. Vi vil starte en dialog med hver enkelt av våre kontraktsentreprenører for å avdekke interessen og behovet for å bestille tiltak, som er særlig egnet til å bidra til å opprettholde sysselsetting hos hver enkelt entreprenør, som samtidig løser Vikens behov.


KOLLEKTIVSELSKAPENE OG DROSJENÆRINGEN

Viken fylkeskommune ønsker ikke at våre kollektivselskaper og deres kontraktsfestede operatører skal bære kostnaden ved bortfall av skoleskyssinntekter i den perioden som skolene er stengt. Viken fylkeskommune vil derfor opprettholde sitt tjenestekjøp av skoletransport fra kollektivtransportselskapene. Vi vil ha dialog med selskapene om hvordan godtgjørelsen for både buss, båt og drosje kan beregnes og hvordan kapasiteten kan utnyttes. Viken forutsetter at staten kompenserer kollektivtrafikkselskapene for deres bortfall av billettinntekter og vil fortsette dialogen med statlige myndigheter om dette.


ELEVENE OG LÆRLINGENE ER VIKTIGE RESSURSER I VIKEN

Vi vil legge til rette for at flere elever kan ha mer praksis og dermed kan bidra på samfunnskritiske områder i Viken. Viken vil organisere og tilby digital opplæring til lærlinger som risikerer permittering. Viken vil legge til rette for at lærlinger som nå venter på å gå opp til fag/svenneprøve, skal få denne formaliserte kompetansen raskest mulig. Viken vil søke sentrale myndigheter om dispensasjon dersom regelverk er til hinder for dette.


RASK BETALING OG GJENNOMGANG AV KONTRAKTSVILKÅR

Viken ønsker å betale sine fakturaer raskt. Dette for å bedre likviditeten hos Vikens leverandører. Leverandørene må sørge for korrekt faktura. Vi vil gjennomgå Vikens kontraktsvilkår på ulike områder sett i lys av dagens situasjon.


IKKE AVBESTILLE ARRANGEMENTER

Der det er mulig skal Viken ikke avbestille egne arrangementer, men flytte dem i tid. Vi tar sikte på å re-bestille arrangementer som må avlyses grunnet koronasituasjonen. Booke inn arrangement frem i tid der vi vet vi skal arrangere noe for å sikre aktører trafikk. Viken går i dialog med aktører og søkere for å sikre løpende, effektiv og fleksibel tilskuddsbehandling, og raske utbetalinger.


BENYTTE INTERNASJONALE ORDNINGER

Følge opp hasteutlysninger fra EU som er relevante for Vikensamfunnet. Mobilisere og veilede søkere til aktuelle ordninger, og sette forsterket oppfølging og rådgivning på søknadsutvikling.


KOORDINERING MELLOM VIKTIGE AKTØRER

Viken fylkeskommune vil møte LO og NHO jevnlig for å diskutere situasjonen. Vi vil også invitere virkemiddelaktører og andre fagsammenslutninger til å drøfte utfordringene vi står overfor, hvilke tiltak som er aktuelle og hvordan vi kan samordne oss.
Viken fylkeskommune vil også samarbeide med kommuner som har store næringslivsmessige utslag av krisen.


For å sikre at næringslivets aktivitet kan holdes mest mulig i gang, vil vi ha dialog med kommunene om de praktiske utslagene av smittevernbegrunnede reiserestriksjoner. Viken fylkeskommune skal koordinere og samordne virkemidler med Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Bidra til at klynger, inkubatorer, etablerervirksomhet og innovasjonssystemer i Viken opprettholdes.


——

Aktuell link | Viken