mars 24

Forsvaret bistår Øst politidistrikt


Siden 16. mars har Heimevernet (HV) bistått Øst politidistrikt med oppgaver tilknyttet grensekontroll ved Oslo lufthavn. Fra klokken 12 tirsdag 24. mars bistår HV også på grensen mot Sverige opplyser Politidirektoratet i en artikkel:Mandag 16. mars ble det gjeninnført grensekontroll på indre Schengen-grense på Oslo lufthavn (OSL) og på landegrensen mot Sverige. For å forsterke politiets kapasitet, ble det anmodet om bistand fra Forsvaret til å ivareta oppgaver knyttet til veiledning, transport og ledsagelse av flypassasjer på OSL,samt vakthold for å sikre overholdelse av karantenebestemmelsene.


Bistand også på landegrensen

Bidraget fra HV blir tirsdag 24. mars kl. 12 utvidet til også å gjelde bistand til Øst politidistrikt på grenseovergangene mot Sverige. Soldatene skal blant annet bistå med veiledning av reisende om karantenebestemmelser.


Det er ikke slik at Forsvaret besetter grenseovergangene i Øst politidistrikt. Det er fortsatt politiet som skal drive grensekontroll. Dette er et krevende fagfelt som krever politikompetanse. HV-soldatene får begrenset politimyndighet for å kunne bistå politiet, og de vil være underlagt politimesterens kommando, sier stabssjef Jan Eivind Myklatun i Øst politidistrikt.


Samfunnskritiske funksjoner

Myklatun sier det for politiet har vært en krevende og uoversiktlig situasjon, og han er svært glad for bistanden fra Forsvaret.


Politiet må ivareta en rekke samfunnskritiske funksjoner i den krisen vi nå er inne i. Mannskapene fra HV gjør det mulig for politiet å trekke noen av mannskapene vekk fra grenseovergangene, for å ivareta andre prioritere oppgaver knyttet til blant annet vakt og beredskap, sier Myklatun.
Stabssjefen understreker at politiet fortsatt vil være tilstede på grenseovergangene, og føre overordnet ansvar med grensekontrollen.


Rutiner for samhandling

Forsvarets bistand til politiet er hjemlet i en egen bistandsinstruks. Det vises spesielt til §2 som sier at «i situasjoner der egne ressurser ikke antas å være tilstrekkelige eller tilgjengelige, skal politiet snarest vurdere å be Forsvaret om bistand etter de regler som følger av denne instruks».


Forsvaret er derfor vårt primære valg når vi ber om bistand i ekstraordinære situasjoner, avslutter Myklatun.—-Foto via Forsvaret | presse