mars 27

Utvikler app for smitteoppsporing


FHI, i tett samarbeid med andre aktører, utvikler nå en app som kan bidra til å redusere tiden som brukes på smitteoppsporing. Dette er en av flere ulike teknologiske løsninger som kan støtte smitteoppsporingen av koronavirus. Tiltaket krever spesiell oppmerksomhet på personvern og informasjonssikkerhet, og det gjenstår fortsatt et betydelig arbeid med hvordan teknologien kan implementeres i smitteoppsporingen opplyser Folkehelseinstituttet i artikkel:Vi vil understreke at dette vil være et utprøvende arbeid. Mange land ser nå på det samme som oss her i Norge. Vi tenker at i denne situasjonen så kan vi ikke la være å prøve, og dette vil være ett av flere ulike utviklingstiltak som kan støtte smitteoppsporingen, sier Gun Peggy Knudsen, områdedirektør for helsedata og døigitalisering i Folkehelseinstituttet.

Dagens smitteoppsporing foregår manuelt. Dette gjøres for at personer som har vært eksponert for smitte, skal bli bedt om å gå i karantene slik at de ikke sprer smitten videre. Den manuelle metoden for smitteoppsporing er ressurskrevende, og krever mye kapasitet fra helsetjenesten. Det kan også være vanskelig for de smittede å huske alle de har vært i nærheten av i en gitt periode eller alle steder de har oppholdt seg. Mange kjenner heller ikke identiteten til alle de har vært i nærheten av.


Implementering må klargjøres

Folkehelseinstituttet, med assistanse fra Direktoratet for e-helse og Forskningsrådet, samarbeider med det statlige selskapet Simula Research Laboratory for å få på plass verktøyet.


Det er viktig å vektlegge at selv om vi nå etter hvert kan ha et teknologisk verktøy på plass, så gjenstår arbeid med hvordan dette i praksis kan implementeres i den praktiske jobben som gjøres med smittesporing ute i kommunene. Det gjenstår for eksempel fortsatt et betydelig arbeid med hvordan appen kan tas i bruk i det praktiske smittevernarbeidet, men den legger til rette for digitalisering av deler av smitteoppsporingen.


Krevende avklaringer

Et slikt tiltak krever fokus på personvern og informasjonssikkerhet. Derfor har Folkehelseinstituttet jobbet i god dialog med Datatilsynet om personvern, slik at personopplysninger vernes samtidig som det utvikles nye og effektive verktøy til arbeidet med å oppspore mulig smitte av koronaviruset.Vi tror appen kan bli ett av flere verktøy for å redusere smitte, men dette er et utprøvende tiltak og vurderinger og arbeid gjenstår for å sikre personvernet, det smittevernfaglige og stabiliteten til programvaren samt implementeringen i smitteoppsporingsarbeidet. Vi arbeider nå intensivt med disse avklaringene før vi kan tilby et slikt digitalt verktøy, forklarer Gun Peggy Knudsen.