april 10

Inntaket av vernepliktige går som planlagt – med tilpasninger


For at Forsvarets operative evne skal kunne ivaretas, går innrykket av vernepliktige som normalt etter påske, men med et særskilt fokus på smittevern og ivaretakelse av soldatene. Det opplyser Forsvaret på sine nettsider:
– Korona-pandemien er ikke over med det første. Forsvaret må fortsatt kunne løse sine oppgaver i morgen, neste uke, neste måned og neste år. Dette inkluderer også støtte til sivilsamfunnet. Derfor gjennomføres inntaket til førstegangstjeneste og rekruttskole i april som planlagt, men med en rekke ekstratiltak, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.I tillegg til å løse oppdragene både her hjemme og ute i internasjonale operasjoner, skal Forsvaret opprettholde beredskap og støtte sivile myndigheter etter anmodning.


– Dette krever at Forsvaret fortsetter å ta inn vernepliktige til førstegangstjeneste. Og det krever at Forsvaret gjør tilpasninger i tråd med helsemyndighetenes føringer, slik at innrykket til førstegangstjenesten gjennomføres på en forsvarlig måte, tilføyer ministeren.Kystvakten, kampflyberedskap, Garden, grensevakten, sanitet, Forsvarets operative hovedkvarter og mange andre oppdrag skal løses døgnet rundt. Dette trenger Forsvaret soldater til, og derfor trenger vi å ta inn nye rekrutter nå, i juli, september og januar, slik at Forsvaret har den nødvendige beredskapen.


TILPASSER OG IVARETAR

Forsvaret gjør tilpasninger av innrykk og rekruttskole i tråd med helsemyndighetenes tilrådinger, fra de nye vernepliktige forlater hjemstedet til de er ferdig med rekruttskolen. Som eksempler nevnes:


•Alle vernepliktige får en oppdatert innkalling på digital post med detaljer for hvordan den enkelte skal forholde seg til transport, oppmøtetid og –sted.


•Dersom man er syk, har symptomer eller er i hjemmekarantene bes den enkelte ta kontakt med Forsvaret på 915 03 003.


•Alle skal ikke møte samtidig for å ha mindre grupper enn normalt.


•Vi tilpasser innrykket og rekruttskolen for å hindre smitte, ved å holde god avstand og gjennom flere hygienetiltak.


•De vernepliktige blir i leirene under rekruttskolen for å hindre eventuell smitte blir brakt ut i lokalsamfunnet eller fra lokalsamfunnet og inn i leir.

7000


Forsvaret har også allerede nå rundt 7000 vernepliktige inne til tjeneste og har dermed verdifull erfaring med å håndtere koronasituasjonen. I tillegg vil Forsvaret ha tett dialog med sivile helsemyndigheter på alle nivåer.TILTAK FOR SMITTEVERN

Forsvaret følger helsemyndighetenes råd og føringer og er i tett dialog med myndighetene. Fokus på smittevern er stort, og i tillegg til de overordnede føringene og tiltakene iverksettes det egne tiltak på de ulike leirene ved behov.


Kort oppsummert er det hygiene, avstand, oppfølging og kontroll som står i fokus. Under følger en oversikt over noen av hovedtiltakene som gjøres i forbindelse med innrykket.


Ved innrykk

•Forsvaret planlegger å hente personell i egne busser på Sola og flyplass og Stavanger togstasjon for transport til Madla. Personell fra Forsvaret vil da følge bussene og de fylles opp med forsvarlig antall for å holde avstand mellom personell.


•Personell som skal møte til rekruttskole Terningmoen, benytter offentlig kommunikasjon til oppmøtested.


•Alle med nyutviklede luftveissymptomer settes i karantene


•Man etablerer grupper som samsvarer med romstørrelse og man søker å holde de ulike gruppene adskilt


•Innrykket spres i tid, slik at man ikke samler for mange samtidigTannhelsemessig skikkethetsvurdering utsettes


•Audiometri utsettes (man kan fremdeles skyte)


I rekruttperioden


•Vektlegger utendørs aktiviteter

•Man viderefører gruppeinndelingen, og man søker å holde avdelingene adskilt der det er praktisk, som for eksempel undervisning, trening, øving og måltider

•Hyppigere vasking og desinfisering på steder med mulig kontaktsmitte

•Lav terskel for å ta personell ut av tjenesten, slik at ingen med selv milde symptomer deltar i undervisning


•Minimere kontakt med lokalmiljøet, de vernepliktige blir i leirene gjennom rekruttperioden


•Undersøkelser til attester og annet utsettes til sent i perioden og gjennomføres av helsepersonell


•Utdanning og trening i smittevern for befal og rekrutter——

Produsert av Forsvaret | aktuell link | foto via Forsvaret