april 10

Ut på tur! Husk å ta hensyn til sårbar natur


I april starter hekkesesongen for fugl. I mange viktige fugleområder gjelder ferdselsforbud i hekketida. Tidspunktene for forbud varierer mellom områder. Foto: Miljødirektoratet.


Svært stor

Palmehelga ligger bak oss, og mange la ut på tur i naturen, slik myndighetene har oppfordret til.
Rapporter fra Statens naturoppsyn (SNO) viser at ferdselen har vært svært stor i en del folkerike områder, spesielt i Oslofjordområdet.– Følg Friluftslivets koronavettregler i påska, og husk også regel nummer fire om å ta vare på naturen. Stor ferdsel kan være en utfordring for den mest sårbare naturen, fugler og dyr, sier direktør Morten Kjørstad i Statens naturoppsyn.


April er hekketid for fugl

Nå starter hekketida for flere millioner par fugler. Langs norskekysten finner vi hekkende sjøfugl på holmer, skjær og i fuglefjell i april.
Fugler som blir forstyrret i hekketida kan i verste fall forlate egg og unger, med konsekvenser for bestandene.


– Vi har de siste dagene sett eksempler på at folks ferdsel til lands og til vanns utfordrer fuglelivet, spesielt langs Oslofjorden. Det er viktig å ta hensyn til naturmangfoldet ved å holde avstand og respektere ferdselsforbud og andre restriksjoner, sier Kjørstad.

Mange viktige hekkeområder er vernet som naturreservater, og her er ferdsel forbudt i hekketida. De fleste steder er dette merket med skilt, og noen steder med informasjonstavler om regler for ferdsel.Ferdsel kan være forbudt også i en 50-meters sone i sjøen utenfor holmer og øyer.


– Du har selv en plikt til å sette deg inn i og overholde reglene som gjelder, sier SNO-direktøren.


Tips for turen

Ta hensyn til naturen når du bruker den i påska.

Hold avstand og unngå å forstyrre fugler og dyr.

Sjekk restriksjoner som gjelder for ferdsel i verneområder. Det kan gjelde egne regler for bruk av sykkel.


Husk båndtvang for hunder fra 1. april.

Følg reglene dersom du skal fiske.

Følg reglene ved bruk av vannskuter.

Ta med deg søppel hjem.

Foto | Input via Miljødirektoratet