april 15

Lurer du på noe om den gradvise gjenåpningen av barnehager og skoler? Spørsmål og svar..

Lurer du på noe om den gradvise gjenåpningen av barnehager og skoler? Nedenfor har Kunnskapsdepartementet samlet de vanligste spørsmålene og svarene om dette.


Gradvis

Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. april og senest 27. april, og 1.- 4. trinn i skolen og SFO fra 27. april. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass.


Når kan alle skoler og barnehager åpne fullt igjen?

Regjeringen vurderer løpende hvilke trinn som kan starte på skolen. Målet er at alle skal komme tilbake før sommerferien.


Vil kommuner kunne velge å holde barnehager og skoler stengt dersom de ønsker det?

For at tiltakene skal ha god effekt, er det viktig at vi har nasjonale føringer. Det er også viktig at vi har det mest mulig likt i hele landet, slik at det ikke oppstår store problemer for personer som må forflytte seg mellom kommuner. Samtidig ser vi at det er økt smittepress noen steder, f.eks. i noen bydeler i Oslo og områder i Viken. Derfor åpner vi for at det kan skje lokale tilpasninger hvis det for eksempel oppstår smitte i barnehager eller skoler.


Mange ansatte i barnehager og skole er redde for å gå på jobb, hva sier dere til dem?

Det er viktig at vi forbereder gjenåpning godt, og at vi tar dette gradvis. Barn, unge, foreldre, ansatte og skoleeiere skal få god informasjon og veiledning om hvilke hensyn det er viktig at de tar for å begrense smittespredning i skole og barnehage.

Vi har gitt Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utarbeide veiledere med et kompetanseopplegg for hvordan smittevernet skal ivaretas. Det skal være trygt å sende barna i barnehage og på skolen og det skal være trygt for ansatte å gå på jobb.

I arbeid med veilederne har det vært innhentet innspill fra representanter for arbeidsgivere og arbeidstakere i barnehager og skoler.
Barnehager og skoler får nå tid til å forberede og planlegge den gradvise åpningen, blant annet ved å sette seg inn i smittevernrutiner og kjøpe inn nødvendig utstyr.


Hvordan skal åpning praktisk løses i barnehager og for de yngste elevene i barneskolen?

Det er jo nesten umulig å opprettholde vanlige smittevernregler der.


Det er dette vi jobber med å ta høyde for. Vi har gitt Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utarbeide veiledere med et kompetanseopplegg for hvordan smittevernet skal ivaretas. Det skal være trygt å sende barna i barnehage og på skolen og det skal være trygt for ansatte å gå på jobb.

Det er klart at det blir vanskelig å holde god avstand for små barn, slik som vi andre i samfunnet må gjøre. Derfor må vi finne andre løsninger for dem som ivaretar smittevernhensyn. Små faste grupper kan være en løsning, i tillegg blir god hygiene og vasking av arealer svært viktig. I tillegg skal barn og ansatte som har symptomer holde seg borte fra barnehager og skoler.Hva gjør dere for at de elevene som fortsatt må være hjemme (elever fra 5. trinn og oppover) skal få undervisning og nok kontakt med jevnaldrende?

Det vil fortsatt være behov for å tilby de elevene som fortsatt er hjemme hjemmeundervisning av god kvalitet, og legge til rette for at skolene har tilgang til ressurser og veiledninger for å drive slik opplæring.
Den kontakten elevene har med hverandre, klassen og læreren er veldig viktig, derfor må skolene også kunne legge til rette for at elevene får kommunisere med hverandre.

I den ekstraordinære perioden vi har vært i, har også mange aktører bidratt med digitale ressurser som skolene og lærerne har kunnet benytte seg av i hjemmeundervisningen.

Nasjonale utdanningsmyndigheter vil fortsatt bidra til å bygge opp nødvendig støtte til skoleeiere, skoler og lærere i grunnopplæringen slik at opplæringen som tilbys ut skoleåret, har så god kvalitet som mulig.


Hvorfor åpner dere ikke ungdomsskole og hele videregående skole slik ekspertgruppa anbefaler?

Vi ønsker en gradvis og forsiktig gjenåpning. Når vi gjenåpner samfunnet, blir det mer kontakt mellom mennesker. Det øker faren for at smitten kan spre seg igjen. Vi må derfor åpne opp samfunnet litt etter litt mens vi følger nøye med.

Det er imidlertid et mål at alle skal komme tilbake til skolen før sommerferien, og vi vil fremover jobbe med en plan for dette. Åpning av flere trinn vil bli kommunisert i god tid slik at skolene har tid til å forberede seg.Er det lov å holde barna hjemme fra skolen også etter åpningen?

I de tilfellene hvor barn ikke kan være på skolen fordi de er i risikogruppen selv eller har foresatte i risikogruppen, må skolene prøve å legge til rette for at også de som er hjemme kan delta i opplæringsaktiviteter.

Når vi åpner skolene for gitte trinn, oppfordrer vi til at elever som ikke er i risikogruppen eller som har foreldre/søsken i risikogruppen, møter på skolen. Vi kan ikke forvente at skolene lager egne opplegg for elever som holdes hjemme. Det vil være en krevende nok situasjon for skolene å differensiere tilbudet mellom de ulike trinnene. Mange lærere underviser for eksempel på flere trinn.

Foreldre som velger å ikke sende barna på skolen, må selv ivareta opplæringsplikten.

Hvis elevene er syke, må de være hjemme. Vi må nok regne med at noen elever vil ha mer fravær i denne perioden enn de ellers ville hatt.

Vi oppfordrer til et godt samarbeid mellom skolene og hjemmene, slik at de kan finne gode løsninger sammen.

Skolene vil i tiden framover være i en vanskelig situasjon hvor de både skal gi opplæring til elever på skolen og hjemme, i tillegg til å ivareta strenge smittevernhensyn. Mange lærere har flere klasser og underviser på ulike trinn. Noen av dem vil også være i risikogruppen og vil ikke kunne være tilstede på jobb.


Dette blir en vanskelig kabal. Vi kan derfor ikke forvente at skolene vil kunne drive som normalt fram mot sommeren. Vi må anerkjenne dette og være tålmodige overfor skolene og lærerne.


Hva med de barna som trenger spesialundervisning. Vil de få det de har krav på?

Individuelle rettigheter som for eksempel spesialundervisning vil fortsatt gjelde. Men vi åpner samtidig for nødvendige tilpasninger i hvordan rettighetene skal oppfylles.

Skolene må vurdere hvordan de best kan ivareta rettighetene til elever med spesialundervisning i denne perioden. De skal også vurdere om flere bør få et tilbud på skolen så snart som mulig.

Barn og unge som har rett til spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning skal uansett vurderes for tilbud om barnehage- eller skoleplass


Hva med ungdomsskoleelever som sliter med å sitte hjemme alene og gjøre skolearbeid?

Det er viktig at læreren er i tett kontakt med sine elever, også en-til-en kontakt. Mener læreren at situasjonen blir for krevende for eleven, bør det vurderes om eleven kan få et annet tilbud.


Hvorfor prioriterer dere bare yrkesfagelever på VG2 og VG3 på yrkesfag? Hvorfor åpner dere ikke for elever som går siste året på videregående skole, og som skal inn på høyere utdanning?

I videregående skoler åpnes det fra 27. april for elever på i yrkesfaglige løp på Vg3 i skole og yrkesfagelever på Vg2.

I vår vurdering av hvem som skal tilbake på skolen først har vi ønsket å prioritere elever som er avhengige av verksteder og utstyr de ikke har hjemme for å kunne få gjennomført opplæringen. Noen av disse elevene skal også ut i lære.
Målet er at alle elever skal tilbake på skolen før sommeren. Grunnen til at vi avlyste de skriftlige eksamenene i videregående skole var blant annet begrunnet i at det denne situasjonen krevde mer av lærerne og elevene og at vi ville sikre at innsatsen ble lagt på en opplæring slik at alle kan få en standpunktkarakter i fagene sine denne våren.
Smittevernforhold tilsier at vi ikke bør ta inn alle elever på en gang og vi har derfor valgt å vente med resten av elevene.Hvorfor får ikke folkehøyskoleelever avslutte skoleåret sitt?

Folkehøyskoleelevene har få uker igjen av skoleåret sitt. Elevene får nå et undervisningsopplegg som gjør at de får fullført skoleåret sitt uten å være på skolen.
En åpning ville innebære at 8000 elever måtte reise frem og tilbake til skolen sin i løpet av de neste ukene. Samtidig er det vanskeligere å hindre smitte og isolering av syke på internatene.


Må folkehøyskoleelevene betale skolepenger når de ikke får reise tilbake til skolene?

Staten kommer til å kompensere folkehøgskolene for deler av inntektsbortfallet nå som elevene ikke bor på internatene. Elevene må imidlertid være forberedt på å måtte betale noe av skolepengene. De får fortsatt lån og stipend fra Lånekassen, og vil få et fullført folkehøyskoleår selv om skolene er stengt.


Hvorfor er det greit at andre internatskoler åpner når ikke folkehøyskoler får åpne?

Videregående skoler med internat kan åpne på samme måte som offentlige videregående skoler.
Det å holde internatskolene stengt ville få store konsekvenser for mange av elevene. Noen av skolene har spesialisert seg på elever med lærevansker eller andre utfordringer.


Samtidig sier vi at disse skolene skal ha fleksibilitet til å selv vurdere når internatelevene kan returnere og om noen av dem i en periode fortsatt skal få fjernundervisning

—-| publisert av Kunnskapsdepartementet