april 22

Følger opp pasienter med ny teknologi


På bildet – Klinikksjef Irene Dahl Andersen. Foto via sykehuset ØstfoldAlternative

I klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har arbeidet med å utvikle alternative løsninger til pasientkonsultasjoner, fått stor oppmerksomhet som følge av koronautbruddet. Men lite pasienttrykk bekymrer klinikksjef Irene Dahl Andersen.


– Dette fordi det er naturlig å tenke at mange nok ekstra sårbare i den tiden vi er inne i nå, sier hun via sykehusets nettsider:


Koronasituasjonen har ført med seg mange nye utfordringer innen psykisk helsevern og rusbehandling. Klinikksjef Irene Dahl Andersen beskriver de siste månedene som en unntakstilstand med usikkerhet knyttet til hva som skjer, og hvordan klinikken skal innrette seg i tiden som kommer. Samtidig har man hatt en periode der det har kommet på plass gode og kreative løsninger.Kreative medarbeidere

Fra og med denne uken åpner man igjen for å ta inn pasienter elektivt i psykisk helsevern (planlagt behandling), noe som betyr første steg tilbake til normal drift.

Vi skal i tiden som kommer åpne virksomheten, men på en kontrollert måte. Det vil da være fokus på å ivareta grunnleggende smittevernregler, og blant annet er det viktig at vi ikke får for stor opphoping på venterommene i poliklinikkene, forteller Dahl Andersen.


Klinikksjefen forteller om svært engasjerte medarbeidere i sykehuset de siste ukene, og lar seg imponere over helsepersonell i beredskap.
Vi har hatt en periode med mye kreativitet i sykehuset. Folk har virkelig kommet til sin rett i forhold til å jobbe fram nye og gode løsninger. Dette har ført til at driften vår er blitt opprettholdt på en så god måte som mulig til tross for koronautbruddet, sier hun.Plan for rus- og psykiatripasienter med smitte

Klinikksjefen forteller at man på et tidlig tidspunkt jobbet fram en omfattende plan for å ivareta både barn, ungdom og voksne med behov for ulike tilbud fra psykisk helsevern, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Tilbudene er spredt over poliklinikker, ambulante team, DPS’ene, rusbehandlingsenheter, Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk – og sykehuset.
I tillegg har vi planlagt for pasienter med smitte og som har behov for psykiatrisk hjelp, men som ikke er så syke at de skal inn i somatikken (fysisk behandling).


Smitteforebygging inngår også i planen, samt hvordan vi kan håndtere en situasjon der en stor andel av personalet er fraværende som følge av koronavirus. Det har også vært viktig for oss å få på plass retningslinjer for hvilke pasientgrupper som skal prioriteres i en situasjon som eskalerer, forklarer Dahl Andersen.Man har hatt et godt samarbeid med sykehusets smittevernavdeling og har utarbeidet opplæringsplaner for medarbeidere i DPS’ene. Dette for å forberede en situasjon der man må konsentrere aktiviteten rundt de dårligste pasientene – der hverdagen kan bestå av bruk av tvang.
Dersom vi får smittede medarbeidere og ikke har nok personell til å ivareta de dårligste pasientene på Kalnes, kan vi komme i en situasjon der våre medarbeidere i DPS’ene må bistå oss. Derfor har det de siste ukene blitt utarbeidet opplæringsplaner, sier klinikksjefen.—-

Her kan du lese mer om saken på sykehusets nettsider | aktuell link