mai 12

-Follobanen vil gi et vesentlig bedre togtilbud for de reisende mellom Oslo og Østfold når den står ferdig. Men kostnader..Follobanen: Ekstern konsulent skal evaluere kostnadsøkninger


Follobanen vil gi et vesentlig bedre togtilbud for de reisende mellom Oslo og Østfold når den står ferdig. Samtidig er det uheldig at dette utbyggingsprosjektet er forsinket og at kostnadsøkningene risikerer å bli enda større. Vi er opptatt av at de store pengesummene som Stortinget bevilger til store samferdselsprosjekter blir brukt effektivt.


-Det er derfor viktig med en grundig evaluering av kostnadsøkningene på Follobanen, slik at vi kan lære av feilene og prøve å unngå dem i fremtidige prosjekter, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en melding.
Samferdselsdepartementet har tatt initiativ til å få gjennomført en evaluering av kostnadsøkningene på Follobanen. Jernbanedirektoratet har i dag fått i oppdrag å gjennomføre dette arbeidet. Departementet legger til grunn at Jernbanedirektoratet engasjerer en uavhengig konsulent som ikke tidligere har vært involvert i prosjektet.


Hensikten med en ekstern evaluering er å snu alle steiner for finne forklaringene på hvorfor kostnadsøkningene på Follobanen har vært så store. Ved å engasjere eksterne konsulenter gis det i større grad mulighet til å se prosjektet utenfra, med et annet blikk. Dette kan gi nyttig innsikt. Vi ønsker mest mulig kunnskap, slik at vi kan trekke lærdommer av det som har skjedd, sier samferdselsministeren.Kostnadsøkninger og forsinkelse de siste årene

Etter at Stortinget vedtok ny kostnadsramme for Follobanen på 30,9 milliarder kroner i desember 2019, har Bane NOR varslet om risiko for kostnadsøkning på inntil 5 milliarder kroner og ytterligere utsettelse av trafikkåpning, som fra før er utsatt til desember 2022. Entreprenør-konkurs og vanskeligere grunnforhold er blant årsakene til dette. Bane NOR går nå gjennom prosjektet, og vil komme med endelig beregning av ny kostnadsramme i løpet av første halvår 2020.Videre framdrift

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet frist til 1. desember 2020 med å levere evalueringen.