mai 19

Nedgang i antall klager på politiet


Politiet mottok 1 001 klager i 2019. Det er en nedgang på fire prosent fra 2018. Det skriver Politidirektoratet i en artikkel:Reformarbeid har preget politiet de siste fire årene. Antall klager på politiet har økt i denne perioden, fra 791 saker i 2016, til 901 saker i 2017 og 1047 saker i 2018. Når antall klager på politiet nå går tilbake med fire prosent, kan dette tyde på at endringene som politiet har vært gjennom, nå er i ferd med å gi positive resultater.Det er for tidlig å konkludere, men vi merker oss at det er flere positive signaler som kan tyde på at vi er på rett vei. Samfunnet har store forventninger til oss og politiet har et stort ønske om å være til hjelp og nytte. De organisatoriske endringene som reformen har tilrettelagt for, har bidratt til at vi har kunnet iverksette tiltak for å svare bedre på publikums forventninger, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.


Pass trolig en årsak

Det kan være flere grunner til at man nå ser en nedgang i antall klager. I 2018 var det en markant økning i antall klager relatert til pass. Politiet utvidet da blant annet bookingløsningen og åpningstider i perioder. Det ser ut til at tiltakene har hatt ønsket effekt ved at antall passrelaterte klager går tilbake i 2019.


Det er gledelig å se at iverksatte tiltak gir ønsket effekt i form av færre klager på dette området, kommenterer Bjørnland.


Adferd og saksbehandling topper

De mottatte klagene fordeler seg, som tidligere år, i all hovedsak på kategoriene «Adferd» (46 prosent) og «Saksbehandling/service» (34 prosent). Kategorien «Adferd» dreier seg om saker hvor klager mener tjenestepersonen har opptrådt bryskt, aggressivt, respektløst, nedlatende, uhøflig eller lignende. Klager på «Saksbehandling/service» kan være klager på lang saksbehandlingstid, brudd på saksbehandlingsrutiner eller det som oppfattes som dårlig service på for eksempel passkontor, sentralbord eller lignende.


Kritikkverdige forhold i underkant av én av ti klagesaker

Andelen klager som avgjøres med «grunnlag for kritikk» ligger i 2019 på 9 prosent. Det er en nedgang fra 12 prosent i 2018. Samtidig øker andelen klager som avgjøres som «ikke grunnlag for kritikk» fra 49 prosent i 2018 til 56 prosent i 2019.


Viktig at publikum klager

Antallet klager politiet mottar årlig er lav sett i forhold til antall oppdrag og publikumsmøter. Men ikke alle som har en negativ opplevelse sender inn en skriftlig klage. Det finnes derfor antagelig mørketall.
Det er svært viktig for oss å ha gode rutiner for klagebehandling. Klagene gir oss verdifull læring og dermed en mulighet til å forbedre tjenestene våre, kommenterer Bjørnland.


——


Foto / arkiv / Politiet