mai 26

Ber om stopp i sjølaksefisket rundt Enningdalsvassdraget


Syk laks fra Enningdalsvassdraget. Foto Bjarne Granli/AJFF Halden.Ber om stopp i sjølaksefisket rundt EnningdalsvassdragetVed start på årets laksefiske i Berbyelva i Enningdalsvassdraget i Østfold ble det av sportsfiskerne observert syk og døende laks. Nå ber Norges Jeger- og Fiskerforbund Miljødirektoratet om å innføre en umiddelbar stopp i sjølaksefisket for å ivareta gytefisk på innsig. Det skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund i en melding:
Ved oppstart på laksefisket i 2019 ble det registrert syk og død fisk i Berbyelva. Sportsfiskerne rapporterte til Mattilsynet, som sammen med Veterinærinstituttet fikk tilsendt den syke laksen til analyse. Man har ennå ikke svar på hva sykdommen skyldes, og det var derfor knyttet stor spenning til situasjonen ved årets laksefiskestart. Dessverre ble det også i år funnet syk og døende fisk.


Veterinærinstituttet var raskt på plass og samlet inn fiskene til analyse. Ingen vet hvordan dette vil utvikle seg i tiden fremover, men lite tyder på at situasjonen vil bli bedre enn i 2019.Ber om rask inngripen fra Miljødirektoratet

Situasjonen akkurat nå er at sykdommen/lidelsen fortsatt er til stede og at den gjør innhogg i gytebestanden. På grunn av den ekstraordinære situasjonen ber derfor NJFF om at Miljødirektoratet innfører et midlertidig forbud mot sjølaksefisket utenfor Enningdalselva i Iddefjorden og Ringdalsfjorden. Dette vil sikre at flest mulig laks når elva, og at en vil ha bedre kontroll mht å oppnå gytebestandsmålet. Normalt vil en gjøre en slik vurdering ved midtsesongevalueringen, men NJFF understreker at situasjonen er så ekstraordinær at en stopp i sjølaksefisket må komme raskt.


God kontroll i elva

Enningdalselva er et sårbart vassdrag som driftes svært godt og aktivt av Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening (AJFF) i Halden. Fisket reguleres etter gjeldende forhold, og en har god kontroll med både fangst og situasjonen i vassdraget ellers. Det er derfor allerede strenge restriksjoner knyttet til stangfisket, og 27. mai innføres det nå på grunn av sykdomssituasjonen fredning av hunnfisk.Brit Tørud i Veterinærinstituttet påpeker i en sak i Halden Arbeiderblad at det ikke er nødvendig med andre tiltak enn det som allerede er innført av AJFF.
De har allerede gode rutiner med å desinfisere alt utstyr i tilfelle det skulle være noe smittsomt, sier TørudI fjorden utenfor vassdraget foregår det fiske med kilenot. Dette fisket har lengre sesong enn i selve vassdraget (16. mai til 15. august i sjøen, 23. mai til 15. august i elv), og det eksisterer ingen kvoter eller reell anledning til å regulere fisket ut over å eventuelt endre fisketiden.I elva kan, og vil, en imidlertid raskt tilpasse fisket til den til enhver tid gjeldende situasjon. Siden sykdommen ser ut til å manifestere seg først når fisken entrer ferskvann, så er det uansett av stor nytte at det opprettholdes en viss aktivitet i vassdraget mtp å få best mulig overvåking og prøvetaking. Direktoratet er i så måte godt kjent med den store dugnadsinnsatsen AJFF Halden gjør mht å holde oppsyn med situasjonen, samt den felt-bistanden de gir Veterinærinstituttet mht å samle inn fisk til analyse for å etablere mer kunnskap om sykdommen m.m.