juni 07

70 prosent ønsker ikke økt utbygging i strandsonen


MANGE VIL VERNE: I undersøkelsen kommer det fram at en av to ønsker å redusere eller stoppe dagens utbygging helt. Foto: Lars VerketFåtall

Kun et fåtall ønsker mer bygging i strandsonen, viser en fersk Ipsos-undersøkelse skriver Norsk Friluftsliv i en melding:I undersøkelsen oppgir 49 prosent at de mener utbyggingen bør reduseres eller stoppes helt. 20 prosent vil tillate utbygging på samme nivå som i dag.


Kun 7 prosent av de spurte oppgir at de ønsker å åpne for mer utbygging enn i dag. Likevel har regjeringen nylig foreslått en lovendring som vil gjøre det enklere å få dispensasjon for det gjeldende byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen.– Undersøkelsen viser at regjeringens forslag om å mykne opp regelverket er i utakt med befolkningens ønsker sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.


31,5

I dag er 31,5 prosent av strandsonen utbygd. Arealene langs sjøen er også de som er under sterkest utbyggingspress, oppgir regjeringen på egne nettsider.


– Strandsonen tilhører allmennheten, og friluftsliv ved vann og sjø er viktig for livskvaliteten vår. Selv om vi har et byggeforbud i strandsonen er denne allerede under stort press. Det vi trenger nå er en innstramming av regelverket, og ikke en oppmykning, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.