juni 16

Plastinnsamling: Jakter gratispassasjererFoto: Grønt Punkt Norge


220 produsenter og importører av plastemballasje må nå dokumentere overfor Miljødirektoratet at de er medlemskap godkjent returselskap.


Alle bedrifter som produserer eller importerer mer enn 1000 kilo plastemballasje hvert år har plikt til å ta produsentansvar. Det betyr at bedriften må være medlem i et godkjent returselskap skriver Miljødirektoratet i en melding:


Avgiften de betaler for medlemskapet finansierer returselskapet, som sørger for miljømessig forsvarlig innsamling og materialgjenvinning av plastemballasjen når den ender som avfall.Alle må overholde regelverket


Det er viktig at produsenter og importører av plastemballasje ikke sniker seg unna spleiselaget. Tall fra konsulentselskapet COWI indikerer at så mye som rundt 30 prosent av plastemballasjen på markedet ikke er betalt for gjennom produsentansvaret.
-Det koster å samle inn og ta hånd om brukt plastemballasje. Gratispassasjerer bidrar til å undergrave finanseringen av returordningen. Det er viktig at alle som har plikt til det er med å betale for å håndtere plastemballasjen når den ender som avfall, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.Ifølge Grønt Punkt Norge har returselskapene for plastemballasje rundt 40 millioner i tapte inntekter hvert år som en følge av gratispassasjerene.


-Vi har gjort flere type kontroller i vår

Miljødirektoratet har nylig kontaktet 220 produsenter og importører som vi har grunn til å tro ikke tar produsentansvaret de er pålagt. Vi har opplyst om at vi vil følge opp med tvangsmulkt dersom de ikke melder seg inn i en slik ordning snarest.


I april i år fikk 102 av de antatt største gratispassasjerene brev fra Miljødirektoratet med krav om å vise dokumentasjon på at de er medlem i et godkjent returselskap. Vi har nå fått tilbakemelding fra cirka halvparten, og de aller fleste av disse har nå meldt seg inn i et returselskap.
De resterende har vi sendt purrebrev til. I tillegg har vi tatt kontakt med ytterligere 120 produsenter og importører som vi mistenker at ikke tar produsentansvar i dag.– Vi kommer til å følge opp hver og en av disse virksomhetene til alle som har plikt til det tar produsentansvaret de er pålagt, sier Ellen Hambro.
Vi har også kontrollert hvorvidt to returselskap for plastemballasje, Emballasjegjenvinning AS som drives av Norsirk, og Plastretur AS, som drives av Grønt Punkt Norge, overholder krav de har i regelverket. Kontrollene viste at begge returselskap har gode rutiner som sikrer forsvarlig innsamling og materialgjenvinning av plastemballasjen du kildesorterer hjemme.
Hos det nyeste returselskapet Emballasjegjenvinning AS avdekket tilsynet at de ikke overholder sin forpliktelse til å samle inn plastemballasje fra hele landet. Selskapet må derfor innen 31. august dokumentere overfor Miljødirektoratet hvordan dette bruddet på regelverket er rettet opp.
Plastemballasjen blir til nye plastprodukter

Etter at Kina innførte importrestriksjoner for plastavfall har det vært vanskelig for returselskap og andre innsamlere å finne behandlingsløsninger i markedet. Usikkerheten i markedet ble ytterligere forsterket da korona-pandemien brøt ut.
Det aller meste av plasten som kildesorteres og samles inn i Norge blir materialgjenvunnet til nye plastprodukter, også i den situasjonen returselskapene og kommunene nå befinner seg på grunn av Covid-19, men ettersom både avfallsmengdene fra husholdningene og kostnadene knyttet til transport og sortering har økt, er hele systemet under et betydelig press.– Det er viktig både på kort og lang sikt at alle som lager og bruker plastemballasje er med å betale slik at ikke systemet bryter sammen og slik at emballasjen vi kildesorterer fortsatt kan bli til nye produkter og ikke hoper seg opp eller havner på avveier, sier Ellen Hambro.