juni 21

Pandemien påvirker politiets arbeid


Pandemisituasjonen som har preget samfunnet de siste månedene gir utslag på deler av kriminalitetsbildet og politiets arbeid. Det viser statistikk over anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling. Perioden inkluderer tiden da store deler av samfunnet var stengt på grunn av pandemitiltak forklarer Politidirektoratet i en artikkel:I første tertial 2020 registrerte politiet færre anmeldelser enn samme periode i 2019. Samtidig har det vært en økning i antall saker som er påtaleavgjort. Saker som ikke er påtaleavgjort eldre enn 3 måneder (restanser) har gått ned. Parallelt viser statistikken at saksbehandlingstiden har økt.


Færre anmeldelser


Antall anmeldelser er i første tertial 2020 redusert med 6,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. Antall anmeldelser økte med 4,4 prosent i januar og februar, men ble redusert med hele 16,2 prosent i mars og april.I mars og april var samfunnet i stor grad preget av koronapandemien, og vi ser at dette har ført til mindre aktivitet i det offentlige rom.
Anmeldt kriminalitet (Strasak) første tertial 2020


Seksuallovbrudd


Antall seksuallovbrudd ble i første tertial 2020 redusert med 14,9 prosent. Nedgangen har særlig skjedd i perioden etter at smitteverntiltak ble iverksatt. Nedgangen i anmeldelser av seksuell handling og seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år var på 38 prosent. 26 prosent færre voldeteker ble anmeldt.Covid-19

I første tertial er det registrert 183 straffesaker som dreier seg om lovbrudd i forbindelse med korona. 46 prosent av disse gjelder brudd på de nye spesiallovene/forskriftene, herunder brudd på karanteneplikt, og isolasjon. De øvrige sakene dreier seg om hensynsløs adferd (22 saker), trusler (20 saker) og smitteoverføring (13 saker).
I uke 11-12 stengte store deler av samfunnet. I perioden uke 11-18 2020 er antall anmeldelser redusert med 21,2 prosent sammenlignet med samme tid i 2019. Størst nedgang er det i seksuallovbrudd med reduksjon på 37,5 prosent og vinning med 30,5 prosent færre anmeldelser. Det ble anmeldt 27,9 prosent færre voldssaker.


Gjennomsnittlig saksbehandlingstid øker

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid totalt har økt med 7,1 dager. Når det gjelder saksbehandlingstiden for oppklarte saker, så har den økt med 12,1 dager.-Av smittevernhensyn er det innført hjemmekontorordninger og ekstra tiltak knyttet til de avhørene som gjøres ved personlig fremmøte. Dette forsinker etterforskningen noe og kan være med å forklare noe av økningen vi ser, sier Bjørnland. Det er også påtaleavgjort flere eldre saker, som vises ved at antall restanser eldre enn 3 og 12 måneder er kraftig redusert.Det er variasjoner i gjennomsnittlig saksbehandlingstid for ulike typer kriminalitet.Økning i påtaleavgjørelser

Politiet har i første tertial 2020 påtaleavgjort 9,1 prosent flere saker enn i samme periode i 2019. I årets to første måneder økte antallet med fire prosent, mens det var en økning på 14,2 prosent i mars og april.-En av årsakene til økningen i antall påtaleavgjorte saker i pandemiperioden skyldes at færre saker har blitt behandlet i domstolen og at påtalemyndigheten i politiet derfor har hatt bedre kapasitet til å påtaleavgjøre saker, sier Bjørnland.Nedgang i ubehandlede saker (restanser)
Ved utgangen av første tertial 2020 er det registrert en nedgang i restanser i politidistriktene på 23,4 prosent (8 585 saker) av saker som er eldre enn tre måneder, i forhold til samme tidspunkt i 2019. For saker som er eldre enn tolv måneder, er reduksjonen på 25,2 prosent (1 908 saker).-Politiet har jobbet godt med å få ned restansene i denne perioden. Det gir oss et bedre utgangspunkt når aktiviteten i samfunnet tar seg opp igjen, kommenterer Bjørnland.


——Aktuell link