juli 18

-Vi må stå sammen etter tragedien
Tirsdag kveld ble Sarpsborg-samfunnet rammet av en tragisk hendelse. Det er i slike situasjoner vi må stå sammen for at Sarpsborg fortsatt skal være og oppleves som en trygg by.


Kronikk av ordfører Sindre Martinsen-Evje og tjenesteenhetsleder Beatrice Bøe ved Sarpsborg politistasjonsdistriktKnivstikker-tragedien tirsdag kveld førte til at en av våre innbyggere mistet livet og to andre ble skadet. I vårt samfunn er det heldigvis sjelden at vi utsettes for slike tragiske hendelser. Selv om vi er enige om at én hendelse er én for mye, vil vi hevde at Sarpsborg fortsatt er en trygg by å bo og leve i.I kjølvannet av slike hendelser dukker det ofte opp påstander og spekulasjoner om årsaken. Dette fordi vi ofte ikke forstår eller mangler kunnskap.


Informasjon og nyheter formidles raskt, det samme gjelder synspunkter og konklusjoner, særlig i sosiale medier. Både Sarpsborg kommune og politiet i Sarpsborg har registrert at ulike synspunkter får stor oppmerksomhet og bidrar til polarisering og spisse fronter i debatten. Dette kan bidra til å skape unødig frykt i befolkningen – noe vi synes er svært uheldig når vi står ovenfor en så tragisk hendelse.Mediene og befolkningen etterspør naturligvis informasjon raskt, noe politiet ikke alltid kan etterkomme. Men i denne saken gikk politiet forholdsvis tidlig ut med informasjon om at vi ikke hadde noen holdepunkter for at hendelsen var terror-relatert. Det er fortsatt ikke noe som tyder på det.Politiet har heller ikke indikasjoner på at knivstikkingene er motivert ut fra ideologi, etnisitet eller religion. Politiet har bedt om en rettspsykiatrisk vurdering av den siktede i saken og vil avvente til denne foreligger, før det konkluderes.Kommunen har allerede sett nærmere på hvilke tjenester og tilbud som er gitt til den som er siktet for knivstikkingen. Det er offentlig kjent at har i flere år har fått ulike former for psykiatrisk oppfølging, både av kommunen og av spesialisthelsetjenesten.


Sarpsborg kommune er alltid opptatt av å lære og bli bedre. Vi har derfor allerede tatt kontakt med Fylkesmannen slik at de kan vurdere et tilsyn. På den måten vil vi få en ekstern og uhildet instans til å vurdere om tjenestene vi har gitt har vært forsvarlige. At vi selv mener de har vært forsvarlige, er ikke nok.
Sarpsborg kommune og politiet har i mange år hatt et godt og utstrakt samarbeid slik at det skal være trygt og godt å bo her. Helt siden 2001 har vi jobbet sammen for å hindre rus og kriminalitet blant ungdom, gjennom den såkalte SLT-modellen. De øverste lederne i politiet og kommunen møtes jevnlig i Politirådet som ledes av ordføreren. Dette er langsiktig samarbeid som skal forebygge rus, vold og annen kriminalitet. I tillegg jobber vi kortsiktig med å løse konflikter som har oppstått eller uheldige miljøer som er i ferd med å utvikle seg.
Vi jobber hele tiden for at enkelthendelser som knivtragedien sist tirsdag ikke skal skje. Men når det likevel skjer, må vi samarbeide for å komme oss best mulig gjennom den vanskelige tiden som følger. Da er det ikke nok at politiet samarbeider med kommunen. Da må vi også ha innbyggerne med på laget. Det samme med lag, foreninger, trossamfunn og andre offentlige instanser. Når slike tragedier inntreffer er vårt hovedfokus å ta vare på både de som har blitt direkte involvert og samfunnet for øvrig.
Nå er det viktig å vise at vi står sammen som samfunn, at vi bryr oss om og tar vare på hverandre. Det gjelder uavhengig av etnisitet, livssyn og politisk standpunkt. Det er viktig at alle sammen bidrar for å dempe tilløp til konflikter. Historien har tidligere vist oss at forsoning og omtanke her en positiv effekt for trygghet og samhandling i lokalmiljøet.