juli 23

Det ble foretatt 33 848 arrestasjoner i..


Personer som settes i politiarrest skal som hovedregel løslates eller overføres til fengsel innen 2 døgn etter pågripelsen. I 2019 var det totalt 486 tilfeller hvor en arrestant satt mer enn 48 timer i arrest. 317 av disse satt inntil ett døgn over 48 timer. Ingen har sittet mer enn 2 døgn over fristen i 2019.

– Andelen oversittere har falt markant de siste årene, og ser ut til å ha stabilisert seg på rundt halvannen prosent, sier seksjonsleder Elisabeth Rise i Politidirektoratet i en artikkel:

Løslatelser og overføring til Kriminalomsorgen
Oslo politidistrikt har hatt 18 tilfeller i 2019 der innsatte ble løslatt fordi det ikke var varetektsplass tilgjengelig. Det er ikke meldt om slike løslatelser fra de andre politidistriktene. Totalt 4 181 arrestanter ble overført til kriminalomsorgen i 2019.

Mindreårige i arrest

Personer under 18 år skal ikke settes på celle eller annet låst rom med mindre det er strengt nødvendig. De aller fleste mindreårige som tas med til politistasjonen blir derfor ikke satt på celle, men plassert i annet lokale utenfor arresten, eksempelvis på kontor eller i resepsjon sammen med voksne.

– Politiet ønsker i utgangspunktet ikke å sette mindreårige i arrest. Det er noe man kun gjør i ytterste konsekvens, og i tilfeller hvor mindreårige har begått alvorlig kriminalitet, sier Rise.

I 2019 har politiet registrert 818 tilfeller hvor mindreårige er blitt innbragt og fremstilt for arrest. I 278 av de mest alvorlige tilfellene ble politiarrest benyttet. Nærmere 7 av 10 blir dermed ikke plassert på en celle, men plassert i annet lokale utenfor arresten.

– Det er alltid et mål at vi skal finne andre løsninger, og bruk av politiarrest ovenfor mindreårige skal kun benyttes som siste utvei. Dersom mindreårige plasseres i arrest skal det være for et kortest mulig tidsrom, og det skal gjennomføres tiltak for å gjøre oppholdet i arrest så lite belastende som mulig, understreker sier Rise.