august 06

Mange land lovregulerer elsparkesykler


Statens vegvesen og Sintef har kartlagt hvilke regler som gjelder for elsparkesykler internasjonalt.

– Denne kunnskapen er et godt utgangspunkt for å streke opp regler for elsparkesyklene. Vi er klare til å bidra til å finne gode rammer for elsparkesykler og småelekriske kjøretøy, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en melding:

I EU arbeides det med et krav om «ganghastighetsmodus» med 6 km/t som øvre lovlige hastighet, fremgår det av kartleggingen. Dette kan være et steg i riktig retning for å ivareta sikkerheten til andre mye trafikanter.

I følge legevaktundersøkelsen i Oslo ble det registrert totalt 815 pasienter som hadde skadet seg under kjøring med elsparkesykkel fra 1. april 2019 til 31. mars 2020. 30 personer ble behandlet etter å ha blitt påkjørt av en elsparkesykkel.

Rapporten «regulering av mikromobilitet» finner du her!

Aldersgrense i flere land

Elektriske sparkesykler har fått stor utbredelse og har blitt en stor utfordring i mange byer i USA og Europa. Der utleie er regulert, finner man regler om prosess og krav til å bli innvilget et løyve. Kravene går på driftsrutiner, håndtering av feilparkerte og henslengte kjøretøy og vederlag for den belastningen virksomheten representer.

Kravene for å bruke syklene kan gå på aldersgrense, hjelmpåbud og forbud mot bruk av hodetelefoner. I enkelte byer er det regler for hvor en elsparkesykkel kan parkeres, og geogjerde-teknologi er tatt i bruk for å sikre at dette overholdes.

Elsparkesykler er regulert som «små elektriske kjøretøy» i dag. Det er en fellesbetegnelse for elsparkesykkel og selvbalanserende kjøretøy som Segway, enhjuling og hoverboard. Her finner du gjeldende regler!

Tilnærmet gangfart på fortau

I Norge skal små elektriske kjøretøy ved bruk følge reglene for sykler. Som en sykkel kan de småelektriske kjøretøyene brukes på fortau og gangareal. Når det er gangtrafikk skal småelektriske kjøretøy og sykler tilnærmet gå i gangfart. De skal ikke kunne oppnå høyere hastighet enn 20 km/t.

Reguleringer / eksempler:

Norden

Sverige og Danmark klassifiserer også små elektriske kjøretøy som sykler. Stockholm og Gøteborg har egne regler. I Stockholm er det parkeringsforbud i sentrale områder som f.eks. Gamla Stan. Enkelte mråder begrenses til 6 km/t av hensyn til fotgjengere.

I Danmark er elsparkesykler henvist til sykkelveier, og er forbudt på fortau og gangveier. Det samme gjelder Finland. Finnene har innført en aldersgrense på 18 år.

Europa

Tyskland: Elsparkesykler kan brukes i sykkelanlegg, ikke på fortau. Aldersgrensen er 14 år. I byer som Köln og Berlin er det regler om hvor de kan parkeres.

Frankrike: Elsparkesykler brukes i sykkelanlegg og på offentlig vei med fartsgrense 50 km/t.

Nederland: Elsparkesykkel klassifiseres som moped med 16 års aldersgrense. De kan brukes i sykkelanlegg.

Spania arbeider med lovregulering og forslaget innebærer at små elektriske kjøretøy ikke kan kjøres på fortau, i alkoholpåvirket tilstand eller med hodetelefoner.

Det er ikke felles EU-regler, men et forslag om at småelektriske kjøretøy utstyres med en ganghastighetsmodus som gir maks 6 km/t er i prosess.

USA

Reglene følger delstater og byer. I Los Angeles er elsykkel og elsparkesykkel klassifisert som motorkjøretøy. I andre byer reguleres det som sykkel og i atter andre som moped.