august 17

Skolestart høsten 2020 – tiltak for å redusere smittespredning. Tips


Skolestart høsten 2020 – første skoledag er mandag 17 august


Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpe-smitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte.

| saken er publisert på Fredrikstad kommunes nettsider:

Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Vi befinner oss fortsatt på såkalt gult nivå i trafikklysmodellen, jf veileder fra FHI og Udir

•Ingen syke skal møte på skolen
•God hygiene og forsterket renhold

•Kontaktreduserende tiltak:
– Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
– Hele klasser regnes som en gruppe
– Ansatte kan veksle mellom grupper/klasser
– Trinnvise grupper på SFO
– Unngå trengsel og store samlinger
– Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/grupper i pauser/friminutt

God hånd- og hostehygiene

Håndvask og god hostehygiene er viktig på både grønt, gult og rødt tiltaksnivå.

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Disse tiltakene skal redusere smitte via gjenstander og hender og redusere smitte ved hoste. Rene hender er det viktigste tiltaket mot slik indirekte smitte.

Hvis en i husstanden til en elev/ansatt har bekreftet covid-19

Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, vil nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på skolen eller SFO.

Flytskjema for håndtering av syke barn på barneskole og SFO


Elever som er smittet, i karantene eller i isolasjon

Hvis en elev må være borte fra skolen på grunn av smitte av covid-19, karantene eller isolering, gjelder de ordinære reglene om opplæring ved sykefravær. Hvis eleven har langvarig fravær, har skoleeier har plikt til å gi opplæring for eksempel hjemme hos eleven. Hva som anses som langvarig fravær, avgjøres etter en konkret og skjønnsmessigvurdering.


Aktuell link | Fredrikstad kommune