september 12

Streik i varehandelen er avverget. Dette ble de enige om..


Forbundsleder i HK, Christopher Beckham. Foto via Handel og Kontor

Etter mekling på overtid, ble HK og Virke til slutt enige. HK fikk gjennom kravet om avskaffelse av 12-timersregelen, som har vært et viktig krav gjennom mange tariffoppgjør. En kompetansereform og konkrete bærekraftsmål gjør dette tariffoppgjøret historisk.

HK gikk til mekling med mål om å få full lønn under sykdom, men Virke var umulig å rikke.

– Vi kom ikke så langt som vi håpet, men dette er likevel en historisk enighet. 12 timers-regelen er avskaffet en gang for alle, sier forbundsleder i HK, Christopher Beckham i en melding:


-Forskuttering av sykelønn er viktig, og med avtalen frontfaget klarte å forhandle fram så blir det ikke mulig å forskjellsbehandle ansatte på arbeidsplassen. Det skal ikke være sånn at lederne har gode sykelønnsbetingelser mens de ansatte ikke har, sier han.

Dette ble HK enige med Virke om:

Høyere tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid :

Lørdag:

Etter kl. 13.00: kr 45,- pr. time. Tillegget er uendret.
Etter kl. 18.00: kr 110,- pr. time. Tillegget økes med 20 kroner timen.

Søndag:

Hele døgnet: kr 110,- pr. time. Tillegget økes med 14 kroner timen.

12 timers-regelen er historie

Regelen har betydd at ansatte som jobber mindre enn 12 timer per uke, ikke har hatt rett til tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid. HK har i mange år ønsket å bli kvitt denne regelen. Nå er den endelig fjernet.

– Å bli kvitt 12 timers-regelen har vært et viktig likestillingskrav for oss i mange år. Uten 12 timersregelen vil det nå bli langt mer attraktivt å tilby deltidsansatte økt stillingsprosent. Dette er et krav om heltid, og dessuten er det et likestillingskrav, sier forbundsleder Beckham.

Bærekraft kommer inn i overenskomsten

Dette er banebrytende. Det er første gang partene i arbeidslivet har forhandlet miljø og klima inn i tariffavtalene.

– Når arbeidsgivere og arbeidstakere går sammen for å skape grønne arbeidsplasser, gir det store miljøgevinster for samfunnet, og klimavennlige fordeler for våre medlemmer, sier forbundsleder i HK, Christopher Beckham.

Det er særlig to hovedpunkter det er viktig at vi har blitt enige om:

Det første er at nå skal tillitsvalgte og arbeidsgivere lokalt vurdere og drøfte bedriftens påvirkning på klima, miljø og samfunn.

Avtalen går videre ut på at partene lokalt gjennom dialog i fellesskap setter mål og finner tiltak som er tilpasset den enkelte bedrifts ulike forutsetninger og påvirkningsmulighet.

Eksempler på mål og tiltak det kan forhandles om lokalt:

• miljøsertifisering av bedriften

• miljøsertifisering av produkter og tjenester

• redusert energibruk

• redusert og mer miljøvennlig transport

• resirkulering av varer og utstyr/materialer

• redusert avfall, herunder matsvinn

• bærekraftige innkjøp

• grønn opplæring av de ansatte

Det andre punktet vi er blitt enige om er å ta opp temaet bærekraft i relevante og strukturerte samarbeidsfora lokalt og sentralt. Partene mener at tiltakene, konsekvensene av tiltakene og andre forhold som har betydning for bedriftens utvikling i bærekraftig retning bør drøftes regelmessig. HK og Virke forslår at det bør vurderes å utpeke representanter blant de lokale partene som har særskilt ansvar for oppfølging av tiltakene.

Nå skal det stemmes

Nå er det medlemmene som skal uttale seg. De skal nå stemme ja eller nei til resultatet av tariffoppgjøret.