september 22

Ni av ti som døde med covid-19 hadde kronisk sykdom


For de aller fleste covid-19-assosierte dødsfall er det rapportert kronisk sykdom ved siden av. Det viser foreløpige tall fra Dødsårsaksregistret de tre første månedene av pandemien.


Fagfolk fra Dødsårsaksregisteret og andre deler av Folkehelseinstituttet har gått igjennom alle covid-19-assosierte dødsfall som er registrert for perioden mars til mai 2020, og 22. september publiserte Dødsårsaksregistret de nye tallene. Tallene kan endre seg, når flere meldinger om dødsårsak kommer inn.

Resultatene i kortform

Dette er å si om de 236 registrerte covid-19 assosierte dødsfallene i Dødsårsaksregisteret fra mars til mai 2020 opplyser Folkehelseinstituttet i en artikkel:

•covid-19 er i 91 prosent av tilfellene registrert som underliggende dødsårsak

•ni av ti er registrert med kronisk sykdom i tillegg

•hjerte- og karsykdom er hyppigste registrerte kroniske sykdom på dødsmeldingene

•nesten ni av ti dødsfall er registrert hos personer over 70 år

•de fleste dødsfallene skjedde i store fylker som Oslo, Viken og Vestland

•bare fire prosent av dødsfallene skjedde utenom helseinstitusjon

I perioden mars til og med mai er det registrert totalt 236 covid-19-assosierte dødsfall med påvist koronavirus. Av de 236 dødsfallene er covid-19 registrert som underliggende dødsårsak ved 215 dødsfall (91 prosent).

– Forenklet kan man si at for disse 215 dødsfallene anses covid-19 som den viktigste faktoren som ledet til døden, men man kan ikke si noe om hvor mye andre dødsårsaker har bidratt, sier overlege Marianne Sørlie Strøm i Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet.

Flest døde over 70 år

I knapt ni av ti (86 prosent) av de covid-19-assosierte dødsfallene var avdøde 70 år eller eldre.

Det er registrert flest dødsfall i aldersgruppen 80–89 år (83 dødsfall).

Under 70 år er det registrert 32 dødsfall i løpet av de tre månedene.

Over halvparten hadde hjerte- og karsykdom

Flere kroniske tilstander har vært assosiert med alvorlige forløp av covid-19-sykdom. For de fleste covid-19-assosierte dødsfall, er det også registrert kroniske sykdommer på dødsmeldingen. Det er kun 26 (11 prosent) dødsfall der det ikke er rapportert kronisk sykdom.

– Dette behøver ikke å bety at avdøde ikke hadde andre sykdommer, men legen har i så fall vurdert at disse sykdommene ikke har bidratt til dødsfallet, sier Marianne Sørlie Strøm.

Ved de covid-19 assosierte dødsfallene er det på litt over halvparten av dødsmeldingene registrert hjerte- og karsykdom, på litt over hvert tredje kronisk lungesykdom, mens på litt mer enn hver fjerde er det registrert en demenssykdom. Ved mange av dødsfallene er det rapportert mer enn en kronisk sykdom ved siden av covid-19.
Også kronisk sykdom hos dem under 70

– Også ved mange av de covid-19-assosierte dødsfallene hos de under 70 år er det rapportert kronisk sykdom. Unntaket er naturlig nok demens og kreft, sykdommer som i stor grad rammer de eldste, sier Marianne Sørlie Strøm.