september 25

Ingen drepte barn eller mopedister på veien i fjor


Norge er verdens tryggeste land for trafikanter. Men vi gir oss ikke før vi har null drepte i trafikken. Det er målet til Statens vegvesen. 0 drepte i trafikken kan kanskje synes uoppnåelig, men faktum er at vi ser 0 innen flere grupper allerede skriver Statens vegvesen i en melding:


Rapporten som dybdeanalyserer dødsulykkene i 2019 er ikke bare trist lesning.

Blant tallene finner vi:

0 drepte på moped
0 drepte under 15 år
0 drepte i flere store byer og kommuner som Stavanger, Tromsø og Bærum

– Denne ulykkesnedgangen skyldes at vi i Norge har jobbet godt og langsiktig med trafikksikkerhet over tid, sier forfatter av årsrapporten om dybdeanalyse av dødsulykker, Svein Ringen. Vi jobber strategisk, kunnskapsbasert og bredt med faget. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 er et godt eksempel på alt dette. – Når vi ser at fart er medvirkende årsak til mange ulykker, setter vi i verk tiltak som fartskontroll, ATK, nye kriterier for fartsgrenser, veiutforming og fartskampanje. Dette gir resultater.


Fra 100 til 0 døde barn

På 70 -tallet døde det over 100 barn i trafikken hvert år. I fjor var tallet 0. Og dette skjer, selv om antallet biler har økt kraftig siden den gang.
– Veldig mange av barna som omkom på 70 tallet, døde fordi de lekte langs veien. Her er det siden gjort store mange tiltak knyttet til infrastruktur og separering av trafikantgrupper. I tillegg er verden en helt annen når det gjelder sikring av barn i bil. Det har skjedd en liten «revolusjon» fra den gang 70-tallets barn lå usikret i bakseter og på hattehyller, konstaterer Svein Ringen.

0 drepte på moped

Det er også gledelig at ingen ble drept på moped i 2019. Vi vet at risikoen er mye større for lett MC enn moped, og dette er selvsagt mye knyttet til fartsforskjellen. Vi vet også at det er klart flest gutter som kjører lett mc sammenlignet med moped. Dette er noe av grunnen til at tallet på MC-drepte ikke har hatt den samme, positive nedadgående trenden som vi skulle ønske.

Flere store kommuner hadde 0 drepte i trafikken

Når store kommuner som Tromsø, Stavanger og Bærum har 0 drepte, er det både gledelig og interessant. Mange av de største kommunene har nullvekstmål, der man sier at all vekst i trafikken skal tas med sykkel, gange og kollektiv. Fra et trafikksikkerhetsperspektiv hadde vi forventet at antallet ulykker med myke trafikanter derfor ville øke. Men dette kan vi så langt ikke lese ut av tallene.


Fortsatt 100 dødsulykker for mange i 2019

Til tross for positive tall, var det 100 dødsulykker med totalt 108 døde i 2019. Derfor er rapporten «Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken», som kommer hvert år, viktig.

Rapporten rommer mye nyttig kunnskap om hvorfor ulykkene skjer, og hvorfor skadeomfanget blir så omfattende. – Et mest mulig komplett bilde av hva som har skjedd før, under og etter ulykken, gjør at vi kan målrette tiltak som styrker trafikksikkerheten på veiene, sier Svein Ringen. – For selv om vi har kommet langt, er det fortsatt en del som gjenstår før vi når 0 drepte og hardt skadde på veien i Norge.


Om ulykkesanalysene

Statens vegvesen har siden 2005 gjennomført analyser av alle dødsulykker i vegtrafikken. Analysene gjennomføres av et landsdekkende tverrfaglig ekspertpanel bestående av ekspertise på veg, trafikant, kjøretøy og medisin. Analysene skal gi en dypere forståelse av relevante skademekanismer og årsaksforhold.

Formålet med analysearbeidet er at Statens vegvesen som organisasjon skal lære om forhold som bidrar til at ulykkene skjer, og forhold som bidrar til at skadeomfanget blir omfattende. Et mest mulig komplett bilde av hva som har skjedd før, under og etter ulykken, gjør at vi kan målrette tiltak som styrker trafikksikkerheten på vegnettet.