september 28

Anbefaler elektrifisering av flere busslinjer i Nedre Glomma


Norconsult har sett på muligheten for å elektrifisere busstilbudet i Nedre Glomma i forbindelse med ny avtale fra sommeren 2023.

Rapporten konkluderer med at flere av de viktigste hovedlinjene egner seg godt for elektrifisering, både med hensyn til effektiv drift, god økonomi og praktisk gjennomføring opplyser Østfold kollektiv i en artikkel:


Målet har vært å få fram et godt beslutningsgrunnlag for et mulig hovedprosjekt med planlegging og bygging av ladeinfrastruktur langs en eller flere av busslinjene. Bypakke Nedre Glomma har finansiert og bidratt i utredningen sammen med ØKT.

Norconsult har også sett på om ladeinfrastruktur for bussene kan gi synergieffekter for andre virksomheter, for eksempel el-biler i drosjemarkedet. Vurdering av miljø- og klimagevinster er blant annet gjennomført ift dagens situasjon, hovedsakelig med bruk av biogass.

Ikke stilling

Viken fylkeskommune har foreløpig ikke tatt stilling til anbefalingene i rapporten.

Aktuell link | Østfold kollektiv