september 28

Flere og mer tidkrevende familievernsaker


Familievernet arbeidet med mer enn 39 800 saker i 2019. Dette er en økning på 15 prosent over den siste femårsperioden. Sakene er også av lengre varighet enn før. Stadig flere eksterne meklinger gjennomføres av advokater skriver SSB i en artikkel:

I 2019 var antall familievernsaker per 1 000 innbygger 7,4. Region Nord hadde flest saker per 1 000 innbyggere, med 10,3 saker. Dette er i tråd med tidligere år.

Men for første gang i løpet av perioden vi har disse tallene for, det vil si siden 2003, lå Region Øst lavest, med 6,8 saker pr. 1 000 innbyggere i 2019. Dette henger først og fremst sammen med jevn økning samme periode for region Vest, til 6.9 saker per 1 000 innbyggere i 2019.

20 300

Det ble gjennomført nesten 20 300 meklinger i 2019. Dette er lovpålagte meklinger ved samlivsbrudd. De aller fleste, 77 prosent, av meklingene foregikk på familievernkontor, mens det i de resterende 23 prosent av sakene ble benyttet eksternt oppnevnte meklere.

For familievernkontorene innebar det en reduksjon på om lag 240 saker fra 2018 til 2019, mens det for de eksterne meklerne representerte en økning på om lag 350 saker i perioden. Advokater utgjør stadig en økende andel av de eksterne meklerne.

Barn deltok i om lag 3 170 meklingssaker i 2019. Det utgjorde 16 prosent av alle sakene, og var på nivå med året før. Men til sammenligning var denne andelen på kun 8 prosent i 2015.

Flere nye familievernsaker

Det var 30 360 nye familievernsaker saker i 2019. Dette er en økning i antall nye saker på 2 prosent fra året før, og på 11 prosent fra 2015.

I alt arbeidet familievernet med drøyt 39 800 saker i løpet av 2019. I halvparten av disse sakene hadde primærklienten sivilstatus som ugift, mens 34 prosent var gift eller registrerte partnere, 10 prosent var skilt og vel 6 prosent separert.

Kvinner

To tredjedeler av de som henvendte seg til et familievernkontor i 2019 var kvinner, og parforholdet var den viktigste grunnen til henvendelsen. Det var en litt mindre andel som hadde foreldresamarbeid eller veiledning som henvendelsesgrunn. Dette er på nivå med året før.

Mer tidkrevende familievernsaker

Familievernkontorene avsluttet drøyt 27 500 saker i 2019. I gjennomsnitt ble det brukt 158 dager per sak, noe som innebærer en økning i varigheten av behandlingstiden på 10 dager fra året før. Det er imidlertid relativt store regionale forskjeller. Det ble brukt færrest dager per sak i region Nord (110 dager), og flest dager (192 dager) i region Vest.

Her kan du lese mer | SSB