september 29

Skisser på framtidsrettet Trosvikhall

Foto / skisse via Fredrikstad kommune

Skisser på framtidsrettet Trosvikhall

Skisser Fredrikstad kommune har fått utarbeidet viser hvordan framtidas idrettshall på Trosvik skole kan se ut. Det beskriver Fredrikstad kommune på sine nettsider:


Det er en politisk bestilling i Fredrikstad på å bygge en hall som dekker skolens behov for kroppsøvingslokaler og idrettens behov for stor hallflate. Hvis mulig skal andre behov i lokalsamfunnet også dekkes. Fredrikstad kommune har i samarbeid med danske arkitekter fått utarbeidet skisser som viser hvordan framtidsrettede kroppsøvingslokaler kan se ut, etter inspirasjon fra blant annet barna på Trosvik skoles egen tegninger og ønsker.

Hallkonseptet bygger på nyere kunnskap fra Sverige og Danmark om framtidas idrettshaller, og er unikt i norsk sammenheng. Det er usikkert om den økonomiske rammen holder til å få realisert hele konseptet. Kommunen legger derfor en del av løsningene inn som opsjoner i konkurransegrunnlaget når hallprosjektet legges ut på anbud. Prosjektet vil bli presentert for Kulturdepartementet senere denne høsten med mål om å få tildelt særskilte tilskuddsmidler.


Bred brukerprosess

En bred brukerprosess i forbindelse med bygging av ny hall på Trosvik har identifisert et mangfold av behov i lokalmiljøet. Kulturlivet, idretten, lokalsamfunnet, og ikke minst elever på skolen har fått si hva de mener. Utover selve idrettsaktiviteten, er det blant annet behov for scene til skoleavslutninger og kulturarrangementer, og øvingslokaler til kor og korps. Kroppsøvingsfaget i skolen har også fått en helt ny læreplan som har økt fokus på bevegelsesglede gjennom lek og motorikk.


Skissene Fredrikstad kommune har fått utarbeidet oppsummerer de viktigste behovene i prosjektet, med en full hallflate for idrettsaktivitet, sceneløsning og motorikkelementer. Konseptet som er utarbeidet sammenfaller godt med tilsvarende prosjekter i våre naboland Danmark og Sverige som har et stadig sterkere fokus på flerbruk i hallene. Kunnskapen om hvilke funksjoner en hall for framtida bør ha, vil bli brukt videre i nye prosjekter som kommer.

Prosjektet ny hall på Trosvik skole har en forhåndsdefinert kostnadsramme på 111,9 millioner kroner. Det er den siste tiden jobbet for å ta ned kostnadsanslagene og volumet på hallen før det kan lages et konkurransegrunnlag og anskaffes en totalentreprise til å bygge hallen. Foreløpige anslag viser at det er usikkert om man får dekket alle behovene i prosjektet, men det legges inn opsjoner som kan løses inn dersom kostnadsrammen viser seg å holde.


Skissene

Se skissene

Dette er behovene skissekonspetet kan dekke:
Sceneløsningen:


Skolens behov for scene til skoleavslutning og kulturarrangementer

Øvingslokaler for kor og korps tilhørende på Trosvik.

Mulighet for møtelokaler.
Kan brukes til dans, yoga etc.

Motorikkelement:

Arkitekten har aktivt brukt tegningene og innspillene som elevene på Trosvik skole ga i brukermedvirkningen.

Ny lærerplan for kroppsøving har økt fokus lek og motorikk.

Fokus på barneidrett/allsidighet, men også skadeforebygging, oppvarming og motorisk trening i idretten.

Prosjektet fokuserer på begrepet motorikk i alle nyanser – både den mer regelbundne og målbare idretten, og den frie og lekende bevegelsen.
Prosjektet bygger under relevante sammenlignbare prosjekter i Sverige og Danmark om hva som forventes av innhold og funksjoner i en framtidsrettet idrettshall.

Fredrikstad kommune ønsker å søke Kulturdepartementet om en særskilt støtte til prosjektet.Dette skjer videre

Etat Aktive liv skal presentere skissene for Kulturdepartementet for å søke om særskilt spillemiddeltilskudd til nyskapende anlegg.
Antatt klart konkurransegrunnlag høst 2020.
Estimert byggestart vår 2021, med forbehold om at prosjektets økonomiske rammer holder.

Aktuell link | kilde Fredrikstad kommune