september 30

Nedjustering av inkassosalærene fra 1. oktober 2020


Justis og beredskapsdepartementet har besluttet å sette ned purregebyrer og inkassosalærer fra og med 01.10.2020. Reduksjonen er ment å særlig gjelde småkrav, men alle satsene er endret opplyser Politidirektoratet:

Reduksjonene er foretatt gjennom endringer i inkassoforskriften og vil gjelde frem til det kommer en ny inkassolov med tilhørende forskrift.

Arbeidet med ny lov har høy prioritet i departementet. Endringene, som gjelder inndriving av pengekrav med forfall etter ikrafttredelsen, ble vedtatt 19.06.2020 og innebærer bl.a. en halvering av gebyr for purringer og inkassovarsler, og for betalingsoppfordringer som fordringshaver selv har sendt.

Se endringer i § 1-2 første, andre og tredje ledd. Også lett og tungt salær for fremmedinkasso og ved bruk av advokat er redusert, se forskriften §§ 1-4 andre ledd første punktum, § 2-2 første ledd første punktum, og § 2-3 første ledd første punktum.

Per i dag er kravene inndelt i fem kategorier (krav tom kr 2 500, tom kr 10 000, tom kr 50 000, og tom/fom kr 250 000).

Fra 01.10.2020 er dette endret til syv kategorier, herunder to nye for småkrav tom kr 500 og tom kr 1000. Det er ingen endring i skrivesalær eller rettsgebyret.

Dette skal bidra til at folk ikke betaler for mye i gebyrer, særlig når automatisering av inndrivingsprosessen i realiteten har ført til mindre kostnader for inkassoselskapene.