oktober 03

Vil straffe lønnstyveri strengere og forby lønn i kontanterRegjeringen intensiverer kampen mot arbeidslivskriminalitet. Den sender nå på høring et forslag om å innføre en egen straffebestemmelse for lønnstyveri, og å skjerpe strafferammene for arbeidslivskriminalitet. I tillegg foreslår regjeringen å forby kontant lønnsutbetaling. Høringsfristene er satt til 10. desember 2020.

– Vi trenger sterkere virkemidler for å slå ned på arbeidslivskriminalitet. Forslagene vi nå sender på høring vil kunne gi oss nye verktøy i kampen mot useriøse aktører, samtidig som de også tydelig signaliserer hvor skadelig grov arbeidslivskriminalitet er, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim i en melding:

Straffebestemmelse for lønnstyveri og skjerpet strafferammer

Lønnstyveri brukes om situasjoner hvor arbeidsgiver på en eller annen måte beriker seg av arbeidstakers lønn eller annen godtgjørelse. Det er vanskelig å anslå omfanget av lønnstyveri. Arbeidstilsynet opplyser at de blant annet har avdekket tilfeller av «doble kontraktsett» for å skjule at det ikke betales allmenngjort lønn. De opplyser også om tilfeller av «pay-back», det vil si at arbeidstaker får utbetalt korrekt lønn, men hvor deler av lønnen deretter betales tilbake til arbeidsgiver.

– Det er helt uakseptabelt at noen useriøse arbeidsgivere unnlater å gi de ansatte den lønnen de har krav på. En egen straffebestemmelse for lønnstyveri og strengere straffer for arbeidslivskriminalitet vil gjøre det enklere å slå ned på slik uredelig oppførsel, sier Asheim.

I høringsforslaget om lønnstyveri foreslår regjeringen å innføre egen straffebestemmelse i arbeidsmiljøloven for lønnstyveri med en øvre strafferamme på 5 års fengsel. Forslaget vil også ramme arbeidsgivere som misbruker permitteringsordningen. Det foreslås dessuten å skjerpe den generelle strafferammen i arbeidsmiljøloven.

Vil forby lønn i kontanter

I et eget høringsnotat fremmer regjeringen samtidig forslag om å ta inn en bestemmelse i arbeidsmiljøloven om at lønn skal betales via bank. Forslaget vil innebære at det i utgangspunktet vil være forbud mot å utbetale lønn i kontanter.


– Vi registrerer at noen arbeidsgivere bevisst velger å betale lønn i kontanter for å slippe skatter og avgifter. I Norge ønsker vi et seriøst og sikkert arbeidsliv. Med dette forslaget sikrer vi den enkelte arbeidstakers rettigheter, samtidig som vi motvirker svart arbeid, sier statsråden.

Det vil være unntak for påbudet om lønn via bank, dersom den enkelte av ulike årsaker ikke kan få konto. Arbeidstilsynet vil gis hjemmel til kontroll og håndhevelse.