oktober 06

60 prosent av befolkningen har god eller svært god tilgang til kollektivtransportI rapporten «Nasjonalt regnskap for bærekraftig mobilitet 2019» presenterer Statens vegvesen et samlet regnskap for miljøvennlig transport. Her finner du tall og fakta om blant annet sykling og gåing, trafikksikkerhet, kollektivtransport og delemobilitet lett tilgjengelig på ett sted.

Rapporten inneholder tall fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå, Helsedirektoratet, Statens vegvesens årsrapporter, Nasjonal transportplan og Nasjonal vegdatabank.

Utviklingen går i riktig retning

– Mobilitet handler om at alle skal kunne forflytte seg fra et sted til et annet på en best mulig måte. Bærekraft betyr at vi må finne løsninger som balanserer belastningen på miljøet med forbruket og økonomien vår. Bærekraft er også god helse og mindre ulikhet, sier direktør Per Morten Lund i Statens vegvesen:


– Utviklingen går i riktig retning med tanke på målet om nullvekst for personbiltrafikken i byene. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2019 viser at færre reiser med bil og flere reiser kollektivt i de store byområdene. Vi har sett tilsvarende tendens siden 2014, sier Per Morten Lund.

Svært god tilgang til kollektivtransport

Det har vært god økning i andelen kollektivreiser siden 2014. I Oslo kommune har kollektivandelen økt fra 25 prosent i 2014 til 30 prosent i 2019. I Bergen har den økt fra 15 til 18 prosent, i Trondheim fra 11 til 13 prosent og i Stavanger fra 9 til 11 prosent.


Det er rundt 718 millioner kollektivreiser i Norge på ett år. 60 prosent av reisene er med buss, 27 prosent med forstadsbane og sporvogn og 11 prosent med jernbane. Hastigheten for buss har gått opp, både for fylkeskommunale ruter og for byområdene.

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen viser også at nesten 60 prosent av befolkningen har god eller svært god tilgang til kollektivtransport, og at mer enn 85 prosent hadde sitteplass på hele reisen.

37 prosent uten bil i Oslo

Stadig flere husholdninger hverken eier eller har tilgang til bil, særlig i byene. Størst endring har det vært i Oslo kommune, som har gått fra 32 prosent uten bil i 2014 til 37 prosent i 2019. I Trondheim har andelen uten bil økt fra 20 til 23 prosent, mens i Bergen har den økt fra 22 til 24 prosent.

Færre biler på veien i byene

Byindeksen viser også en nedgang i antall biler på veinettet i byområdene. Reduksjonen har vært størst i Nord-Jæren, Bergen og Grenland. Datagrunnlaget er fra utvalgte trafikkregistreringspunkter i byområdene. Byindeksen brukes til oppfølging av byvekstavtaler og belønningsavtaler.

Klimagassutslipp fra veitrafikken går ned

Klimagassutslippene fra veitrafikken ble redusert med 8 prosent i 2019, fra 9,1 til 8,4 millioner tonn CO2. Salget av bensin og autodiesel gikk ned, samtidig som andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen økte. Mindre drivstofforbruk i transport bidro sterkest til at det totale klimagassutslippet i Norge sank.