oktober 07

Statsbudsjettet 2021. Prioriteringer Viken / iøstfold..

Statsbudsjettet 2021: Viken

Her finner du et utvalg av saker om hva forslaget til statsbudsjettet vil bety for deler av Viken – tidligere Østfold:

Samferdsel

Vei

E18 Riksgrensen–Ørje, Marker kommune

Regjeringen planlegger å bruke midler til sluttfinansiering av prosjektet over Statens vegvesens budsjett.

Diverse tiltak

Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende.

Gang- og sykkelvei langs E6 på fv. 118 mellom Sandbakken og Skjeberg (strekningen Vernerveien–Skadalsveien), Sarpsborg kommune

utbygging av kollektivfelt ved Årum bru på rv. 111, Fredrikstad kommune

kryssutbedring mellom Rådhusveien og rv. 111 (Iseveien), Sarpsborg kommune

Jernbane

Sandbukta – Moss – Såstad, Moss og Rygge kommuner

Regjeringen foreslår 5,9 milliarder kroner til InterCity-utbyggingen på Østfoldbanen og Follobanen. Dette inkluderer midler til Sandbukta – Moss – Såstad.

Togparkering (hensetting) syd for Moss, Moss kommune

Regjeringen foreslår 5,9 milliarder kroner til InterCity-utbyggingen på Østfoldbanen og Follobanen. Dette inkluderer midler til togparkering syd for Moss.

Østfoldbanen og Gjøvikbanen: ERTMS

Regjeringen foreslår totalt 1,9 milliarder kroner til å videreføre utbyggingen av et nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanenettet. Det vil på Østfoldbanen og Gjøvikbanen i 2021 gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband o.l. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift.

Byområder og kollektivtransport

Tilskudd til byområdene, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner

Det er satt av 56,7 millioner kroner i 2021 til belønningsavtalen staten har inngått med Nedre Glomma. Avtalen gjelder for perioden 2020–2023 og er på 220 millioner 2020-kroner. Staten inngår belønningsavtaler med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene.

I tråd med bompengeavtalen fra 2019 er det lagt til grunn 20,6 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Nedre Glomma i 2021. Rapporteringen skjer gjennom belønningsavtalen.

Gjellestadskipet

Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner til å ferdigstille undersøkingen av Gjellestadskipet i Halden kommune, som ble startet i 2020, med en estimert samlet kostnad på 23,5 millioner kroner.

Kultur

Økte tilskudd til kulturinstitusjoner i forbindelse med koronapandemien

Regjeringen foreslår:

å øke tilskuddene til de offentlig finansierte institusjonene som faller utenfor de øvrige stimuleringsordningene som er etablert for kultursektoren i forbindelse med koronapandemien. Regjeringen foreslår i tilknytning til dette å øke tilskuddene til Brageteatret (900 000 kroner), Unge Viken Teater (870 000 kroner), Opera Østfold (790 000 kroner), Det Norske Blåseensemble (330 000 kroner), Østfold Internasjonale Teater (150 000 kroner), Galleri F 15 (250 000 kroner), Østfoldmuseene (430 000 kroner),

Musikk og scenekunst

Regjeringen foreslår:

å øke tilskuddene til Østfold Internasjonale Teater (0,8 millioner kroner til utvidet turnéområde for kunst i det offentlige rom) og Studium Actoris (200 000 kroner til inkludering av flere grupper i scenekunsttilbudet) som del av regjeringens satsing for å styrke arbeidet med kulturelt mangfold,Haldenprosjektet

Opprydding av atomavfall, drift og sikring av atomanlegg og videreføring av Haldenprosjektet
Regjeringen foreslår 681 millioner kroner til tiltak basert i Viken for opprydding av atomavfall, drift og sikring av Institutt for energiteknikks (IFE) atomanlegg, inkludert et lån til flytting og laboratorier på Kjeller på 40 millioner kroner. Dette er en økning på 95 millioner kroner fra 2020.

292 millioner kroner foreslås til Norsk nukleær dekommisjonering. Av dette går 45 millioner kroner til drift av etaten og 247 millioner kroner til å forberede og utrede løsninger for oppbevaring av avfall og planer for riving av reaktorer.

349 millioner kroner foreslås i tilskudd til Institutt for energiteknikk. 314 millioner kroner går til drift og forberedelser til dekommisjonering av de nukleære anleggene, vakthold og beredskap, og 35 millioner kroner til fysisk sikring av anleggene.
Regjeringen foreslår i tillegg 21 millioner kroner til videreføring av Haldenprosjektet for perioden 2021-23.

Personellsikkerhetstjenesten- styrking

Regjeringen foreslår styrking av Sivil klareringsmyndighet (SKM) i Moss. SKM har fått en økning i oppdragsmengden som følge av den nye sikkerhetsloven, og forslaget innebærer en økning i bevilgningen på 14,6 millioner kroner. Styrkingen skal bedre behandlingskapasiteten i SKM gjennom en økning av antall stillinger.

Politi

Regjeringen foreslår en historisk økning av politibudsjettet med nesten en halv milliard for å gjøre de 400 stillingene som ble opprettet i vår permanente. Dette er en varig økning, som skal overføres til de geografiske driftsenhetene i politidistriktene og vil derfor komme politiet i Viken til gode.

Regjeringen foreslår å bevilge 44,8 millioner kroner til Viken fylkeskommune.

Viken fylke: Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til kommunesektoren frå 2020 til 2021 er anslått til 3,1 prosent, rekna frå anslaget på rekneskap for 2020. Anslaget inkluderer ei oppjustering av skatteanslaget for 2020 med 2,25 milliardar kroner frå revidert nasjonalbudsjett for 2020. Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2021 er anslått til 2,7 prosent.

Anslaget på dei frie inntektene til kommunesektoren i 2020 inkluderer rammetilskot og skatt i alt (inkludert skatteutjamning). Eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter er ikkje inkludert i anslaget på frie inntekter på kommunenivå. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent rekna frå anslag på rekneskap for 2020. Vekstanslaget er korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa mellom forvaltningsnivåa. Dei ekstraordinære løyvingane til kommunesektoren i 2020 i samband med virusutbrotet, er ikkje rekna med i inntektsnivået for 2020. Veksten er vist i nominelle tal.

Flere detaljer | aktuell link