oktober 16

Lite koronasmitte i barnehage og skole


Tall fra Nasjonalt smittesporingsteam ved Folkehelseinstituttet viser at det er få smittetilfeller med korona i barnehager og på skoler i Norge. Funnene er i tråd med erfaringer fra andre land opplyser Folkehelseinstituttet i en artikkel:


– Dette samsvarer godt med den samlede kunnskapen vi har om covid-19 og barn, og tall som er rapportert fra andre land, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.

Hun mener oppmerksomheten som ofte følger når barn og unge settes i karantene, kan være med å gi et feilaktig inntrykk av stor smittespredning i barnehager og skoler.

Oppsummeringen vår viser derimot at dette ikke er tilfelle og at smitteverntiltakene på gult nivå fungerer, sier Greve-Isdahl.

Fordeling av meldte tilfeller

Nasjonalt smittesporingsteam har i samarbeid med Utdanningsdirektoratet samlet tilgjengelig informasjon om tilfeller i barnehager og skoler, basert på rapporterte tilfeller, innmeldinger fra Fylkesembetene og medieoppslag. Som oftest rapporteres det om smitte som kommer utenfra inn i barnehager og skoler, og ikke om smitte mellom barn og elever. Vanligste smittevei til barn og elever er fra voksne i husstanden, eller andre voksne nærkontakter. Smitte mellom ansatte er også vanligere enn smitte mellom barn og elever.
I perioden fra 1.juni 2020 til 1.oktober 2020 er det registrert følgende:
*Tall fra 2019

– Det meldes oftest om enkelttilfeller av smitte hos barn og unge, og oppsummeringen her viser at det sjelden dreier seg om større utbrudd. Rapporterte tilfeller av covid-19 i barnehager eller skoler er ikke det samme som at det er utbrudd av covid-19 der. Begrepet «utbrudd» bør bare brukes når det er sannsynlig at smittespredning har skjedd i barnehagen eller på skolen, påpeker Greve-Isdahl.

De to episodene med flest smittede tilknyttet skoler er:

Sagdalen skole på Lillestrøm i juni: Ni ansatte og 15 elever ble smittet. Ved nærmere undersøkelser av dette utbruddet viste det seg at det antagelig var to eller tre ulike virusintroduksjoner (altså flere smittekilder) på skolen samtidig, noe som kan reflektere smittespredningen i lokalsamfunnet på samme tidspunkt.

NTG på Lillehammer i august: Utbruddet omfattet én ansatt og 24 elever. Elevene bodde på et internat tilknyttet skolen. Utbruddet kan ikke knyttes til undervisning på skolen, da det oppstod før skolestart.
Det er spesielt betryggende å se at det også er lite smitte i videregående skoler, når smitteverntiltakene er på gult nivå. Det tyder på at tiltakene er gode nok også for denne aldersgruppen, både i Oslo og andre områder med mye smitte. Det er dermed per dags dato ikke grunnlag for å øke tiltaksnivået, påpeker Greve-Isdahl.

Kan komme nye anbefalinger

Folkehelseinstituttet har vært i dialog med mange av kommunene som har påviste tilfeller i tilknytning til barnehager og skoler. Det kan ofte være vanskelig å definere nærkontakter og hvem som må i karantene. Samtidig er det viktig å gjøre gode kartlegginger slik at det i minst mulig grad går utover barnehage- og skoletilbudet til barn og unge.


– Det er svært sjelden at barn og unge blir alvorlig syke av covid-19-infeksjon. Når vi nå ser at det er lite smitte i barnehager og på skoler, kan det være grunn til å revurdere anbefalingene for karantene i denne aldersgruppen slik at tiltakene står i forhold til risiko for smitte og alvorlig sykdom. Vi avventer imidlertid resultater fra Korona-barn-studien før vi eventuelt foreslår endringer, sier Greve-Isdahl.


Aktuell link | Folkehelseinstituttet