november 02

Korona har ført til færre anmeldelser


Fersk statistikk fra politiet viser at pandemisituasjonen har gitt store utslag på kriminalitetsbildet og fortsetter å påvirke politiets arbeid.

Antall anmeldte saker går ned opplyser Politidirektoratet i en artikkel:

Per andre tertial 2020 ble det anmeldt 4,7 prosent færre lovbrudd sammenlignet med samme periode i fjor. Sammenligner vi med 2016, er nedgangen på 12,4 prosent. Nedgangen skyldes særlig reduksjon i antall registrerte vinning-, narkotika- og økonomilovbrudd. Det er særlig i de første ukene etter innføring av flere pandemitiltak at antall registrerte lovbrudd ble redusert.

– Vi ser at restriksjoner og tiltak som ble iverksatt som følge av koronaepidemien har ført til mindre aktivitet i det offentlige rom, og at dette har gitt utslag i færre registrerte saker, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Seksuallovbrudd

Seksuallovbrudd utgjør 2,1 prosent av sakene, og går tilbake med 7 prosent sammenlignet med samme periode i 2019.

Nedgangen i antall anmeldelser skjedde særlig i perioden rett etter at smitteverntiltakene ble iverksatt. Dette antas blant annet å skyldes at tjenestetilbudet til barn, som for eksempel skoler/barnehager, var stengt og at det derfor var vanskeligere å fange opp lovbrudd. For perioden mai til og med august har det imidlertid vært en økning i antall anmeldelser i forhold til samme periode i 2019 på 2,3 prosent.

Lovbruddskategorien seksuell handling og seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år sto for 45 prosent av nedgangen i antall anmeldelser fra 2019 til 2020 (-16,4 prosent/-140 saker), mens anmeldte voldtekter sto for 15 prosent (-4,5 prosent/-47 saker).


Voldslovbrudd

Vold utgjør ti prosent av alle anmeldte saker. Anmeldte voldssaker er redusert med 6,3 prosent sammenlignet med 2019. Det er særlig en nedgang i anmeldelser av kroppskrenkelser (nedgang på 8,8 prosent/-708 saker), og saker som omhandler grov kroppskrenkelse og kroppsskade (12,5 prosent/-229 saker).

Nedgangen antas særlig å skyldes at det har vært færre personer i det offentlige rom, noe som også har redusert andre lovbrudd knyttet til uteliv. Nedgangen var særlig framtredende i de første ukene etter iverksettelse av smitteverntiltakene, men etter hvert som samfunnet har gjenåpnet har antall anmeldelser økt.

Anmeldte saker knyttet til mishandling i nære relasjoner er per andre tertial redusert med 1,8 prosent (-39 saker) i forhold til samme periode i 2019. Ser man på antall anmeldelser fra pandemitiltakene ble iverksatt i uke 11 2020 har imidlertid antall saker økt med 16 prosent (+ 222 saker). Det kan ikke fastslås hvorvidt økningen gjenspeiler økning i antall lovbrudd, eller om det er en følge av generelt stor oppmerksomhet i media og økt tverretatlig fokus og prioritering.

Vinningskriminalitet

Vinningskriminalitet utgjør fremdeles den største kategorien av anmeldt kriminalitet, med 31 prosent av sakene, men antall registrerte saker går tilbake 8,6 prosent sammenlignet med samme periode i 2019.
Nedgangen i anmeldte vinningslovbrudd er blant annet en følge av reduksjon i antall tyverier fra person på offentlig sted – både i Norge (-26,7 prosent/-3 518 saker) og for norske borgere i utlandet (-66,8 prosent/-2 634 saker).

961 anmeldte saker er knyttet til grove tyverier fra bolig. Dette er en nedgang på 17,2 prosent (-199 saker) sammenlignet med samme periode i fjor.
Mens grovt tyveri fra bolig og tyveri fra person på offentlig sted går ned, øker antall anmeldte ran begått i Norge med 30 prosent (+145 saker).

-Reduksjonen vi ser innen grove tyverier fra bolig og tyveri på offentlig sted, kan i stor grad tilskrives smitteverntiltak – at folk har oppholdt seg mer hjemme og ikke vært på utenlandsreiser. Økningen vi ser innen ran er derimot bekymringsfull, og noe politiet følger nøye med på, kommenterer Bjørnland.


Narkotikalovbrudd

Narkotikalovbrudd utgjør ni prosent av alle anmeldte saker. Antall narkotikalovbrudd reduseres med 16,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. Nedgangen antas å ha sammenheng med mindre aktivitet fra politiet og mindre folk på arenaer hvor anmeldelser knyttet til narkotika gjerne opprettes, for eksempel i det offentlige rom.

Nedgang i antall restanser

Politidistriktene hadde ved utgangen av andre tertial 29 981 saker eldre enn 3 måneder som ikke var påtaleavgjort. Dette er en reduksjon på 23,0 prosent (-8 968 saker) i forhold til samme tidspunkt i 2019, og en reduksjon på 18,5 prosent (-6 790 saker) sammenlignet med 2016.

Av disse var 6 263 saker eldre enn 12 måneder som ikke var påtaleavgjort. Dette er en reduksjon i forhold til samme tidspunkt i 2019 og 2016 på henholdsvis 24,9 (-2 081 saker) og 17,9 (-1 361 saker) prosent.

-Nedgangen i restanser skyldes at det er påtaleavgjort flere saker enn hva som er anmeldt i samme periode, og at det i deler av pandemiperioden har vært en nedgang i antall anmeldelser sammenliknet med tidligere år. Nedgangen skyldes også at politiets påtalejurister har fått bedre tid til å påtaleavgjøre saker på grunn av nedgang i rettsoppmøter. Dette har imidlertid medført restanser i saker som skal behandles i domstolene og både politiet, høyere påtalemyndighet og domstolene vil ha fokus på å håndtere utfordringen fremover, kommenterer Bjørnland.

Aktuell link